Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Maturita obory > Podnikání

Podnikání

Studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů SOU

Druh studia: nástavbové, dvouleté, denní
Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné s maturitou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika studia :

Vzdělávací program umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti absolventům tříletých učebních oborů potřebné pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání. Příprava je směřována do tří základních oblastí – rozvoj osobnosti žáka, příprava pro život v občanské společnosti a příprava pro pracovní uplatnění.

Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Součástí studia je dvoutýdenní praxe v prvním ročníku studia s cílem získání zkušeností z provozu firmy nebo malé organizace

V cizím jazyce se vyučuje jazyk německý nebo anglický.

Možnosti uplatnění absolventů:

Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat provozně-ekonomické, obchodní, marketingové a technickohospodářské funkce na nižší a střední úrovni nebo po získání provozní praxe ve vyučeném oboru samostatně podnikat.

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných předpisů.

MATURITNÍ ZKOUŠKA
Společná část Český jazyk a literatura (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška)
Volitelně:
Německý jazyk (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška)
Anglický jazyk (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška)
Matematika (didaktický test)
Profilová část Vypracování maturitní práce a její obhajoba před komisí
Praktická zkouška z odborných předmětů (účetnictví a zpracování dokumentů na PC)
Ústní zkouška z odborných ekonomických předmětů