Back to Top
 

Zájezd do firmy STEYER 2016

Dne 23.11 2016 se žáci naše­ho uči­liš­tě vyda­li na ces­tu do továr­ny na výro­bu trak­to­rů znač­ky Steyer a Case ve Sva­tém Valen­ti­nu v Rakous­ku neda­le­ko spol­ko­vé­ho měs­ta Linz. Ces­tu jsme zvlád­li bez vel­kých obtí­ží a na mís­to jsme dora­zi­li v před­po­klá­da­ném čase.

Fir­ma má pro své návštěv­ní­ky halu, kde jsme se moh­li vyfo­tit u 3 vysta­vo­va­ných trak­to­rů a bylo tam pro nás při­pra­ve­né i občer­stve­ní. Dále se zde nachá­zí model, kte­rý obsa­hu­je trak­to­ry vyrá­bě­né ve fir­mě a fun­shop, kde je mož­né si zakou­pit růz­né upo­mín­ko­vé před­mě­ty a oble­če­ní se znač­kou Case, nebo Steyer.

Po při­ví­tá­ní čes­kou prů­vod­ky­ní jsme se ode­bra­li do před­náš­ko­vé síně, kde nám řek­la něko­lik his­to­ric­kých úda­jů a pro­mít­la pro­pa­gač­ní fil­my. Po té jsme se s reflex­ní­mi vesta­mi a slu­chát­ky ode­bra­li na samot­nou pro­hlíd­ku dvou ze šes­ti výrob­ních hal, kde jsme vidě­li, jak se mon­tu­jí celé trak­to­ry a ve dru­hé jed­not­li­vé karo­se­rie. Za jeden den se zde smon­tu­je cca 40 trak­to­rů uši­tých na míru pří­mo zákaz­ní­ko­vi. Jed­not­li­vé díly se pak vyrá­bě­jí po celém svě­tě, stej­ně tak je i širo­ká šká­la pro­dej­ních míst zmí­ně­ných značek.

Po exkur­zi jsme pře­je­li auto­bu­sem do neda­le­ké­ho měs­ta Linec, kte­ré jsme si pro­hlíd­li za noč­ní­ho osvět­le­ní. Celou dobu nás pro­vá­dě­la prů­vod­ky­ně fir­my JH tra­vel, kte­rá celý zájezd zajiš­ťo­va­la. Tím­to jí děku­ji a věřím, že naše spo­lu­prá­ce bude pokra­čo­vat tře­ba zájezdy do podob­ných pod­ni­ků v růz­ných kou­tech Evropy.

-ZH-

 


Top