Back to Top
 

Sportovní den 2016

Dne 11. 5. 2016 se usku­teč­nil tra­dič­ní spor­tov­ní den SOU Blat­ná. Stu­den­ti mají mož­nost zapo­jit se do růz­ných spor­tov­ních sou­tě­ží a pomě­řit své síly v kon­ku­ren­ci všech tříd. Nej­ví­ce pres­tiž­ní je mezitříd­ní tur­naj v kopa­né. V něm sou­pe­ři­lo cel­kem 6 týmů. Ode­hrá­no bylo cel­kem 11 utká­ní. Bez pro­hry pro­šel tur­na­jem pou­ze tým 2. A,AE,E a zaslou­že­ně zví­tě­zil. Dru­hé mís­to obsa­dil tým 3.A,AE,E. Tře­tí mís­to obsa­dil tým 3.O. Tur­naj ve stol­ním teni­su vyhrál Sta­ni­slav Hrouda z tří­dy 1.AE, kte­rý ve finá­le pora­zil Kar­la Koub­ka z tří­dy 2.E. Ve špl­hu na tyči byl nej­rych­lej­ší Jakub Zykán z tří­dy 2.A (v čase 4,71 s). Dru­hé mís­to obsa­dil Vlas­ti­mil Křiš­ta z 1.O, tře­tí byl Mar­tin Štěr­ba ze 3.O. V jízdě s čtyř­kol­kou bylo pořa­dí 1. Mar­tin Kři­vá­ček z 3.O, dru­hý byl Josef Pilát z 1.O, tře­tí byl David Kři­vá­ček z 3.A. V hodu na bas­ket­ba­lo­vý koš měli nej­ne­přes­něj­ší střel­bu Štěr­ba, Řezan­ka, Kotě­ra, Hanz­lík, Tůma. Všich­ni se z dese­ti poku­sů tre­fi­li 6x. V šip­kách nej­ví­ce nahá­zel Jakub Zykán (27). Dru­hý byl Vla­di­mír Sla­nec (20).
Ve střel­bě ze vzdu­chov­ky bylo pořa­dí: 1. Kopá­ček, 2. Tho­rov­ský, 3. Hauf.

Top