Back to Top
 

Setkání včelařů absolventů 20. 10. 2018

Už od páteč­ní­ho veče­ra se před­po­sled­ní říj­no­vý pátek sjíž­dě­ly do Blat­né absol­ven­ti učeb­ní­ho obo­ru Vče­lař na zdej­ším Střed­ním odbor­ném uči­liš­ti a kur­zu Včelař-Farmář. Nako­nec se v sobo­tu ráno setka­lo v nazdo­be­né hale opra­vá­ren­ství trak­to­rů a kom­baj­nů 81 lidí. Cel­kem zdej­ší výu­kou pro­šlo za šest let přes 250 stu­den­tů. Někte­ří při­je­li až od Ost­ra­vy, jiní ze Šuma­vy či Brna. Zášti­tu nad akcí měla Pra­cov­ní spo­leč­nost nástav­ko­vých vče­la­řů CZ, z. s. (PSNV-CZ), kte­rá garan­tu­je na uči­liš­ti odbor­nost výu­ky. Ini­ci­á­to­rem akce byl Ing. Petr Texl, jenž byl za vzni­kem obo­ru Vče­lař na SOU a stá­le tu půso­bí jako uči­tel i organizátor.

Úvod pat­řil ředi­te­li Ing. Mirosla­vu Čap­ko­vi. Zdů­raz­nil, že exis­ten­ce vče­lař­ských tříd zvy­šu­je pres­tiž bla­ten­ské­ho uči­liš­tě. Dále řekl: „Jde o obor, kte­rý dneš­ní svět potře­bu­je, aby pla­ne­ta vydr­že­la. Jsme rádi, že k tomu může­me při­spět a že se vám tu líbí.“

Poté se ujal slo­va býva­lý ředi­tel Ing. Vác­lav Kní­že, kte­rý obor Vče­lař na SOU Blat­ná spo­lu s PSNV-CZ zaklá­dal. Zrod nebyl jed­no­du­chý, pro­to­že zkrá­ce­nou for­mu stu­dia stej­né­ho zamě­ře­ní nikdo v ČR nena­bí­zel. Nako­nec se poda­ři­lo myš­len­ku pro­sa­dit a SOU dostat do sítě škol povo­le­ných Minis­ter­stvem škol­ství. Bohu­žel počet žáků je ome­zen na cel­ko­vých 50 osob ve tří­dách obou roč­ní­ků. Pro­to­že zájem pře­vy­šu­je mož­nos­ti, musí se na učeb­ní obor konat při­jí­ma­cí zkouš­ky, kte­rým se podro­bu­jí i vyso­ko­ško­lá­ci. Oce­nil, že se daří zlep­šo­vat mate­ri­ál­ní vyba­ve­ní, pro­to­že od začát­ku zdej­ší peda­go­go­vé usi­lu­jí, aby polo­vi­na času byla věno­va­ná praxi.

Celý den pro­bí­ha­ly odbor­né před­náš­ky. Během poled­ní pau­zy bylo mož­né se nejen dob­ře naobědvat díky tomu, že paní kuchař­ky o víken­du ochot­ně uva­ři­ly, ale také jít na exkur­zi do neda­le­ké­ho lihovaru.

Vrcho­lem pro­gra­mu bylo vysa­ze­ní lípy v are­á­lu uči­liš­tě jako národ­ní­ho sym­bo­lu. Vče­la­ři si tak při­po­mně­li nad­chá­ze­jí­cí 100. výro­čí samo­stat­né­ho Čes­ko­slo­ven­ska a záro­veň vzda­li hold tomu stro­mu, kte­rý vče­lám při­ná­ší hoj­nost potra­vy. Ten­to akt dopro­vá­zel vyda­ný Pamět­ní list.

Přá­tel­ské roz­ho­vo­ry mezi býva­lý­mi stu­den­ty, kte­ří se mnoh­dy nevi­dě­li něko­lik let, pokra­čo­va­ly už nefor­mál­ně hlu­bo­ko do noci.

PhDr. Marie Šotolová


chevron-right chevron-left
Top