Back to Top
 

Jízda zručnosti 2017

Dne 26. dub­na pořá­da­lo Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná, Země­děl­ský svaz ČR a Agro­zet Čes­ké Budě­jo­vi­ce a.s. již 16. roč­ník oblast­ní sou­tě­že „Jíz­da zruč­nos­ti 2017“. Sou­těž je urče­na pro žáky střed­ních škol a uči­lišť, kte­ří v rám­ci stu­dia zís­ka­jí řidič­ské opráv­ně­ní k říze­ní traktoru.
Sou­těž má již vel­ký ohlas, při­šli se podí­vat býva­lí mistři, uči­te­lé, pra­cov­ní­ci a absol­ven­ti ško­ly, stu­den­ti SOU Blat­ná, rodin­ní pří­sluš­ní­ci, bla­ten­ská veřej­nost i vzác­ní hos­té. K nim pat­ři­la zejmé­na sta­rost­ka měs­ta Blat­ná Bc. Kate­ři­na Maleč­ko­vá, Ing. Petr Lidin­ský (ředi­tel závo­du Agro­zet Raži­ce), Lukáš Blá­ha (vedou­cí pro­de­je stro­jů Agro­zet Raži­ce), Vác­lav Bru­šák (vedou­cí pro­de­je Pril­lin­ger s.r.o. Rado­myšl), ředi­tel­ka úřa­du agrár­ní komo­ry okre­su Stra­ko­ni­ce Ing. Len­ka Hry­z­bi­lo­vá. Země­děl­ský svaz Čes­ké repub­li­ky zastu­po­val Ing. Vla­di­mír Pícha, rea­li­zá­tor pro­jek­tu Země­děl­ství žije!
V kate­go­rii „Veřej­nost“ zví­tě­zil Ing. Zby­něk Hof­man, uči­tel odbor­ných tech­nic­kých před­mě­tů SOU Blat­ná. Dru­hý byl Jan Laš­to­vič­ka, Gym­ná­zi­um, SOŠ eko­no­mic­ká a SOU Kap­li­ce. Tře­tím byl Mar­tin Štěr­ba, absol­vent obo­ru Opra­vář země­děl­ských stro­jů SOU Blat­ná, kte­ré­ho prá­ce na trak­to­ru živí.
V hlav­ní kate­go­rii se na 3. mís­tě umís­til Filip Mar­sa, Střed­ní odbor­né uči­liš­tě země­děl­ské a slu­žeb Dači­ce. Prv­ní a dru­hé mís­to pat­ři­lo stu­den­tům SOU Blat­ná: dru­hé mís­to obsa­dil Josef Pilát, vítě­zem se stal Mar­tin Křiváček.

Celý článek


Spon­zo­ři a partneři:

AGROZET a.s. Čes­ké Budě­jo­vi­ce, LIVA Před­sla­vi­ce, PRILLINGER Rado­myšl, BP-SERVICE  s.r.o. Blat­ná, Gene­ral weld s.r.o., Bla­ten­ská ryba, s.r.o. Blat­ná, Jiří Drnek - Dro­ge­rie Teta, Bid­fo­od  CR s.r.o., , Pogrr  s.r.o. Pří­bram, ZEO Tra­de s.r.o. Rad­či­ce, pekař­ství Vrá­na Blat­ná Země­děl­ské záso­bo­vá­ní a nákup Stra­ko­ni­ce a.s. , ZD Tře­bo­hos­ti­ce , Agraspol Před­míř, a.s., Měs­to Blatná,Leifheit s.r.o. Blat­ná, Zde­něk Kužel­ka ChlumTop