Back to Top
 

Jízda zručnosti 2016

Dne 20. dub­na 2016 se v naší ško­le usku­teč­ni­lo již 15. kolo sou­tě­že “Jíz­da zruč­nos­ti trak­to­rem s přívěsem”.

Sou­těž je urče­na pro žáky země­děl­ských škol a uči­lišť, kde žáci zís­ká­va­jí řidič­ský prů­kaz sku­pi­ny T. Tra­dič­ně se zúčast­ňu­je kolem 30 závod­ní­ků ze škol jiho­čes­ké­ho, zápa­do­čes­ké­ho a stře­do­čes­ké­ho kra­je. V letoš­ním roč­ní­ku se utka­lo 25 závod­ní­ků v žákov­ské kate­go­rii z dese­ti škol a 9 závod­ní­ků z řad peda­go­gů a země­děl­ské veřejnosti.
Všich­ni sou­tě­ží­cí pro­ká­za­li mimo­řád­né schop­nos­ti v ovlá­dá­ní trak­to­ru s pří­vě­sem. O umís­tě­ní roz­ho­do­val čas jízdy a bez­chyb­né spl­ně­ní všech úkolů.
Podě­ko­vá­ní pat­ří hlav­ní­mu part­ne­ro­vi, fir­mě Agro­zet Čes­ké Budě­jo­vi­ce a.s., kte­rá zapůj­či­la sou­těž­ní trak­tor, a všem ostat­ním spon­zo­rům, kte­ří poskyt­li pomoc a dary pro účast­ní­ky akce.Top