Back to Top
 

Exkurze v JE Temelín

Dne 27. 1. 2016 jsme se zúčast­ni­li odbor­né exkur­ze v JETE Temelín.

Hned po pří­jez­du do elek­trár­ny Teme­lín se nás uja­la prů­vod­ky­ně, kte­rá nás odved­la do kinosá­lu. Tam nám důklad­ně vysvět­li­la, u pěk­ně vytvo­ře­né­ho videa, na jakém prin­ci­pu fun­gu­je tato jader­ná elektrárna.

Pro­bra­li jsme zde všech­ny důle­ži­té jevy, týka­jí­cí se chla­dí­cích věží, tur­bín a podob­ně. Poté jsme si pro­hléd­li pomo­cí spe­ci­ál­ní­ho jevu fyzi­ky kous­ky odště­pe­né­ho rado­nu, jak pole­tu­jí všu­de kolem.

Potom se celá naše sku­pi­na vyda­la dolů do šaten přes růz­né míst­nos­ti plné malých mode­lů stro­jů vyrá­bě­jí­cích elektři­nu. Po odlo­že­ní mobi­lů, klí­čů, a podob­ně jsme se koneč­ně vyda­li do samot­né elektrárny.

U vstu­pu do are­á­lu všem zkon­t­ro­lo­va­li dokla­dy kvů­li bez­peč­nos­ti, pro­šli jsme tes­tem pro­ti vná­še­ní nebez­peč­ných před­mě­tů do elek­trár­ny a mě jako jed­no­mu ze 4 náhod­ně vybra­ných dáva­li dýchat do tes­te­ru na alko­hol. Bylo nám jas­né, že jsou tam vel­mi přís­ná pra­vi­dla pro vstup veřejnosti.

Po prů­cho­du tur­ni­ke­ty, kte­ré zjiš­ťo­va­ly, zda nejsme radi­o­ak­tiv­ní, jsme se posu­nu­li k samot­ným gene­rá­to­rům, vyrá­bě­jí­cím elek­tric­kou ener­gii v pří­pa­dě, že jsou tur­bí­ny v nečinnosti.

Exkur­ze byla veli­ce zají­ma­vá a jsme rádi, že se usku­teč­ni­la. A to i přes všech­nu tu prá­ci, kte­rá nám i panu Kabá­to­vi zabra­la spous­tu času.

 

Raba, Braun, Votava

 

Top