Back to Top
 

Energie - budoucnost lidstva (beseda listopad 2017)

Dne 1. lis­to­pa­du 2017 jsme na SOU Blat­ná při­ví­ta­li odbor­ní­ky z obo­ru ener­ge­ti­ky, kte­ří se stu­den­ty pro­dis­ku­to­va­li otáz­ky sou­čas­né­ho a budou­cí­ho sta­vu ener­ge­ti­ky v ČR a ve svě­tě. Bese­dy se zúčast­ni­li stu­den­ti obo­rů Elek­tri­kář a Auto­elek­tri­kář z 1., 2. a 3. roč­ní­ku. Mot­tem bese­dy byl citát němec­ké­ho filo­so­fa Ima­nu­e­la Kan­ta: „Neboj­te se pou­ží­vat rozum“.
Odbor­ník z pra­xe z Elek­trár­ny Teme­lín sezná­mil stu­den­ty se svou pra­cov­ní nápl­ní. Pak k zamyš­le­ní nad his­to­rií a sou­čas­nos­tí ener­ge­ti­ky pou­žil pou­ta­vé popu­lár­ně nauč­né pre­zen­ta­ce, fil­mo­vé sním­ky a foto­do­ku­men­ta­ci. Vše ved­lo k tomu, aby se stu­den­ti spo­leč­ně s před­ná­še­jí­cí­mi zamys­le­li nad budouc­nos­tí a mož­ný­mi zdro­ji ener­gie a nut­nos­tí ener­gii šetřit.
Pan Tomáš Hejl (viz foto) z pořá­da­jí­cí agen­tu­ry Hejl­ser­vis pro­mě­řo­val dozi­me­t­rem radi­o­ak­ti­vi­tu. Při­ve­zl řadu vzor­ků s růz­nou inten­zi­tou vyza­řo­vá­ní radi­o­ak­ti­vi­ty bez­peč­né úrov­ně i z běž­né­ho živo­ta (samo­sví­tí­cí cifer­ník budí­ku, zele­né sklo bar­ve­né smo­lin­cem), nej­růz­něj­ších mate­ri­á­lů, strus­ky po spa­lo­vá­ní slá­my, mine­rá­ly včet­ně smo­lin­ce (UO2 oxid ura­ni­či­tý). Na dob­ro­vol­ní­ko­vi uká­zal, jak tlu­mí voda, resp. lid­ské tělo plné vody, radi­o­ak­ti­vi­tu strusky.
Se stu­den­ty byl dis­ku­to­vá­na foto­vol­tai­ka. V pošmour­ném poča­sí byli stu­den­ti vyzvá­ni, aby roz­to­či­li moto­rek s vrtul­kou napá­je­ný foto­vol­taic­kým člán­kem. Jed­no­ho stu­den­ta napadlo ozá­řit foto­di­o­dy pomo­cí sví­til­ny v mobil­ním telefonu.
Na závěr pro­běh­la dis­ku­ze, kdy byli před­ná­še­jí­cí oslo­ve­ni dota­zy na růz­né oblas­ti ener­ge­tic­ké­ho prů­mys­lu. Stu­den­ty zají­ma­la havá­rie jader­ných elek­trá­ren v Čer­no­by­lu a ve Fuku­ši­mě, jejich pří­či­na, pro­ble­ma­ti­ka ucho­vá­ní elektři­ny, růz­ných zdro­jů elek­tric­ké ener­gie. Před­ná­še­jí­cí sdě­li­li jejich výho­dy a nevýhody.
Vod­ní elek­trár­ny mají v ČR kapa­ci­tu vyčer­pa­nou, v Rakous­ku s vel­kým spá­dem hor­ských řek je jejich kapa­ci­ta veliká.
Větr­né elek­trár­ny zatě­žu­jí sou­čas­ně kon­stru­o­va­nou roz­vod­nou síť nesta­bil­ní dodáv­kou, ale jsou již tech­nic­ká řeše­ní, jak tomu zabrá­nit. Výho­dou jsou větr­né elek­trár­ny plo­vou­cí (viz obr. z www.tyden.cz) nebo na pobře­ží, kdy je vět­ší sta­bi­li­ta dodá­va­né energie.
Foto­vol­tai­ka je pro výro­bu elektři­ny dra­há, neo­be­jde se bez dota­ce, což bývá zneužitelné.
Byl zdů­raz­něn význam pře­čer­pá­va­cích elek­trá­ren a ply­no­vé elek­trár­ny v ČR v době ener­ge­tic­ké špičky.
Bylo zmí­ně­no téma jader­ných elek­trá­ren a pro­ble­ma­ti­ka trva­lé­ho ulo­že­ní jader­né­ho odpa­du, kte­ré před­sta­vi­te­lé obcí v peti­cích odmí­ta­jí, mož­nos­ti jeho regenerace.
Byla zmí­ně­na pro­ble­ma­ti­ka bři­d­li­co­vé­ho ply­nu a eko­lo­gic­ké zátě­že při jeho těž­bě, kdy se do hor­ni­ny pum­pu­je kyse­li­na (podob­ně jako při těž­bě ura­no­vé rudy v uza­vře­ném nale­ziš­ti Hamr na Jeze­ře). Ten­to nee­ko­lo­gic­ký způ­sob je mož­ný jen v neo­byd­le­ných oblas­tech, jako jsou v USA, v Evro­pě je v řadě zemí jeho těž­ba zakázána.
I do čes­kých tepel­ných hně­dou­hel­ných elek­trá­ren se někdy při­dá­vá dřev­ní hmo­ta v pomě­ru 10 : 1, což ale v obje­mo­vém pomě­ru vychá­zí až 1 : 1.
Mlu­vi­lo se eko­no­mic­kých, eko­lo­gic­kých, soci­ál­ních sou­vis­los­tech ener­ge­ti­ky. I o tom, že v sou­čas­né době 80 % ener­gie, kte­rou vyro­bí­me na Zemi, spo­tře­bo­vá­vá jen 20 % jejích oby­va­tel. Prů­měr­ná den­ní spo­tře­ba elektři­ny na jed­no­ho člo­vě­ka je 50 kWh. Řeč byla i o důsled­cích toho, že den­ně na Zemi při­bý­vá 200 tisíc lidí.
Bese­da se stu­den­tům líbi­la. Při­ví­tá­me tuto akci i v přespříš­tím roce. Pro stu­den­ty obo­ru Elek­tri­kář je bese­da o ener­ge­ti­ce opa­ko­vá­ní ke stát­ním závě­reč­ným zkouškám, neboť téma elek­trár­ny a alter­na­tiv­ní zdro­je ener­gie bývá zařa­ze­né do úst­ních zkoušek.


Top