Back to Top
 

Den moderní techniky 2016

Den 26. dub­na 2016 u nás pro­bě­hl „Den moder­ní techniky“.

Orga­ni­zá­to­rem je naše ško­la s pod­po­rou měs­ta Blat­ná. Zášti­tu pře­vzal hejtman Jiho­čes­ké­ho kra­je Mgr. Jiří Zimo­la a vyjá­d­řil tak morál­ní pod­po­ru ten­den­cím, kte­ré chce­me tou­to akcí pod­po­řit - spo­lu­prá­ce ško­ly, odbor­ných firem a veřej­nos­ti a pro­pa­ga­ce tech­nic­kých učeb­ních oborů.

Sou­čás­tí této oje­di­ně­lé akce bylo vysta­ve­ní závod­ní­ho kami­o­nu LIAZ Mar­ti­na Mací­ka a moto­cy­klu Yama­ha 450 Luká­še Kva­pi­la ze stá­je KM Racing Team, se kte­rý­mi prá­vě absol­vo­va­li Rallye Dakar 2016. Oba závod­ní­ci spo­lu s Petrem Luskem, reno­mo­va­ným foto­gra­fem moto­ris­tic­ké­ho spor­tu, se osob­ně zúčast­ni­li a podě­li­li se o své zážit­ky. Petr Lusk uspo­řá­dal bese­du s pro­mí­tá­ním autor­ských foto­gra­fií s téma­ti­kou motor­spor­tu a zejmé­na letoš­ní Rallye Dakar.

Atrak­tiv­ní podí­va­nou byla i show Pet­ra Novot­né­ho, vice­mis­t­ra svě­ta ve 3D akro­ba­cii s RC mode­lem vrtulníku.

Fir­my LIVA Před­sla­vi­ce s.r.o., BP Ser­vi­ce s.r.o. Blat­ná, ESAB a.s., BERNER CZ, Dura Auto­mo­ti­ve CZ Blat­ná, Vishay Electro­nics s.r.o, Fau­re­cia Auto­mo­ti­ve Czech Repub­lic s.r.o., Auto­ser­vis Šrach­ta Stra­ko­ni­ce, Agro­zet Čes­ké Budě­jo­vi­ce a.s., STROM Pra­ha a.s. pre­zen­to­va­ly svůj výrob­ní pro­gram a vysta­vo­va­ly výrob­ky a techniku.
Sou­čas­ně pro­běh­la v hale škol­ní­ho auto­ser­vi­su výsta­va his­to­ric­kých i nových moto­cy­klů a automobilů.

Mlad­ší návštěv­ní­ci se bavi­li při růz­ných dopro­vod­ných sou­tě­žích a pro­žit­ko­vých čin­nos­tech. Za odmě­nu moh­li zís­kat drob­né dárky.
Výbor­né občer­stve­ní zajis­ti­li žáci a žáky­ně obo­ru Kuchař-číšník ze Střed­ní odbor­né ško­ly řeme­sel a slu­žeb Strakonice.

I když poča­sí tro­chu zlo­bi­lo, účast na akci byla vyso­ká. Vel­ké podě­ko­vá­ní pat­ří všem, kte­ří se na zdár­ném prů­bě­hu podí­le­li. O tom, že se pro­gram líbil, svěd­čí čet­né pozi­tiv­ní ohla­sy návštěv­ní­ků, za všech­ny uvá­dí­me ale­spoň jeden:

… byl jsem vče­ra u Vás na akci, kte­rá si zaslou­ží pochva­lu a uzná­ní. Byl jsem v bla­ten­ském uči­liš­ti popr­vé v živo­tě a odchá­zel jsem vel­mi mile pře­kva­pen vyba­ve­nos­tí dílen, vysta­vo­va­ný­mi expo­ná­ty (pro mě byl mj. záži­tek popo­ví­dá­ní s p. Luskem o foto­gra­fo­vá­ní Daka­rů), i cel­ko­vou kon­cep­cí dne moder­ní techniky.
S pozdra­vem Milan D.Top