Back to Top
 

CORNY 2015

Okresní kolo SŠ v atletice 2015

Dne 18. 9. 2015 se v Blat­né kona­lo okres­ní kolo střed­ních škol v atle­ti­ce Cor­ny Pohár, kte­rý kaž­do­roč­ně pořá­dá SOŠ Blat­ná. V chla­pec­ké kate­go­rii se zúčast­ni­lo cel­kem 7 škol. Zví­tě­zi­lo Gym­ná­zi­um Stra­ko­ni­ce. Naši chlap­ci obsa­di­li solid­ní páté mís­to s cel­ko­vým počtem 4492 bodů.
Chlap­cům se zejmé­na daři­lo ve šta­fe­tě, kde obsa­di­li cel­ko­vé čtvr­té mís­to s časem 2:24,5 ve slo­že­ní Tráv­ní­ček Jan, Klas Lukáš, Pikl David a Šmalcl Lukáš.

Ostat­ní výsled­ky v jed­not­li­vých kategoriích:
100 m – desá­té mís­to Lukáš Klas 12, 89 s, jede­nác­té mís­to Jiří Renč 13,00 s
400 m – šes­té mís­to Pikl David 63,1 s,
1500 m – desá­té mís­to Faja Jan 5:26,74,
Kou­le – jede­nác­té mís­to Lukáš Klas 9,40 m,
Dál­ka – desá­té mís­to Jiří Renč 481 cm, jede­nác­té mís­to Jan Tráv­ní­ček 468 cm, pat­nác­té mís­to Jakub Zikán 460 cm,
Výš­ka – devá­té mís­to David Kři­vá­ček 148 cm, desá­té mís­to Jan Tráv­ní­ček 144 cm, dva­nác­té mís­to Jakub Zykán 144 cm.
Děku­ji všem zúčast­ně­ným atle­tům za vzor­nou repre­zen­ta­ci školy.

Lucie Teš­ko­vá

 

Top