Back to Top
 

CASE den 2017

Dne 2. 6. 2017 jsme se ve ško­le roz­lou­či­li se žáky tře­tí­ho roč­ní­ku obo­ru opra­vář země­děl­ských stro­jů výle­tem do Kame­ne u Pelhři­mo­va na CASE DEN 2017, kte­rý orga­ni­zo­va­la fir­ma CASE ke svým něko­li­ka výro­čím. Měli jsme mož­nost si nejen pro­hléd­nout, ale i vyzkou­šet nej­no­věj­ší tech­ni­ku fir­my CASE a STEYER, dále stro­je pro zpra­co­vá­ní půdy, setí a skli­zeň píc­nin a také his­to­ric­ké trak­to­ry. Na letiš­ti, kde se akce kona­la, byly také stán­ky s občer­stve­ním a také infor­mač­ní stán­ky od něko­li­ka firem, kte­ré se zde pre­zen­to­va­ly. Při regis­tra­ci jsme obdr­že­li reklam­ní kšil­tov­ku. Celé akci přá­lo poča­sí, tak­že jsme vidě­li vše, co jsme vidět moh­li. I když jsme nemoh­li z časo­vých důvo­dů zůstat až do kon­ce, vidě­li jsme nejen pre­zen­ta­ci tech­ni­ky, ale i čás­teč­ně její ukáz­ky při prá­ci v terénu.
I dal­ší akce podob­né­ho tipu, kte­ré prů­běž­ně pořá­dá­me, budou v budouc­nu jis­tě dob­rým pří­no­sem pro naše absolventy.
ZHTop