Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Události > Beseda s P. Luskem

Beseda s P. Luskem

V úte­rý 15. 12. 2015 jsme měli mož­nost účast­nit se bese­dy s Petrem Luskem, naším před­ním foto­gra­fem moto­ris­tic­ké­ho spor­tu.
Hlav­ním téma­tem bese­dy s pro­mí­tá­ním auto­ro­vých foto­gra­fií byla “nej­těž­ší rallye svě­ta” - Rallye Dakar. Pan Lusk se již zúčast­nil něko­li­ka roč­ní­ků této nároč­né sou­tě­že a mohl poslu­cha­čům zasvě­ce­ně povyprá­vět nejen o foto­gra­fo­vá­ní, ale i o náro­cích a extrém­ních oka­mži­cích, kte­ré sám zažil.
Všech­ny poslu­cha­če téma vel­mi zau­ja­lo. Na závěr byli nej­po­zor­něj­ší účast­ní­ci odmě­ně­ni nád­her­ným kalen­dá­řem.
Akce pro­běh­la v sále Komu­nit­ní­ho cen­t­ra v Blat­né. Při­šli se podí­vat i žáci bla­ten­ských škol. Vel­mi rádi jsme při­ví­ta­li také zástup­ce měs­ta - paní sta­rost­ku Kate­ři­nu Maleč­ko­vou a pana mís­tosta­ros­tu Pav­la Ounic­ké­ho.