Back to Top
 

Adaptační kurz 2019

Na začát­ku škol­ní­ho roku kaž­do­roč­ně naše ško­la pořá­dá adap­tač­ní kurz pro žáky prv­ních roč­ní­ků učeb­ních oborů. 

Letoš­ní kurz byl pořá­dán v cha­to­vé oblas­ti Lažán­ky u Blat­né. Nejdří­ve se ho  zúčast­ni­la tří­da 1.A, AE,E  (obo­ry Auto­me­cha­nik, Auto­elek­tri­kář a Elek­tri­kář) od 16.9.-118.9.2018, poté násle­do­va­la  tří­da 1.0 (obor Opra­vář země­děl­ských stro­jů), od 18.9. – 20.9.2018.

Adap­tač­ní  kurz byl  zabez­pe­čen a řízen dvě­ma lek­to­ry z fir­my Elio, Mar­ti­nem a Ivem. Letoš­ní kurz ved­li lek­to­ři s boha­tý­mi zku­še­nost­mi. Někte­ré akti­vi­ty byly urče­ny pou­ze stu­den­tům, do jiných se moh­li zapo­jit i tříd­ní uči­te­lé a mistři.

Cílem toho­to kur­zu bylo umož­nit stu­den­tům spo­leč­ně s jejich tříd­ní­mi a uči­te­li odbor­né­ho výcvi­ku se navzá­jem poznat, sna­žit se o stme­lo­vá­ní kolek­ti­vu, zvy­kat si na sebe a respek­to­vat se. A to již na začát­ku škol­ní­ho roku. Toto se dělo for­mou růz­ných her a besed.

Na začát­ku kur­zu byl sta­no­ven den­ní režim. Budí­ček, roz­vr­že­ní stra­vy, nástup k pro­gra­mům, osob­ní vol­no a večerka. 

Nej­pr­ve lek­to­ři při­pra­vi­li hru na zapa­ma­to­vá­ní si jmen žáků. Někte­ří žáci si zapa­ma­to­va­li jmé­na svých spo­lu­žá­ků až při vol­ném pro­gra­mu, kdy povět­ši­nou pro­bí­hal fot­bal na hřišti.

Násled­ně si měli žáci sta­no­vit pra­vi­dla, kte­rá budou ve tří­dě dodr­žo­vat. Jako je tole­ran­ce, upřím­nost, nepo­u­ží­vat sil­ných nadá­vek, mož­nost se na dru­hé­ho spo­leh­nout, žád­ná šika­na slab­ších spo­lu­žá­ků apod.

Někte­ré akti­vi­ty byly fyzic­ky nároč­né, jiné byly zamě­ře­ny na spo­lu­prá­ci a tole­ran­ci,  na vzá­jem­nou domlu­vu ve sku­pi­ně a spo­leh­nu­tí se vzá­jem­ně na sebe.

Po kaž­dé akti­vi­tě násle­do­val krou­žek, ve kte­rém žáci moh­li sdě­lit, co se jim na akti­vi­tě líbi­lo a jest­li byla pro ně pro­spěš­ná. Někte­ří žáci se z počát­ku zdrá­ha­li sdě­lit svůj názor, ale postup­ně se zapo­jo­va­li i ti mlčenlivější.

Žáci byli rádi, že se adap­tač­ní­ho kur­zu účast­ni­li. Nej­ví­ce se jim líbi­lo pose­ze­ní u tábo­rá­ku, opé­ká­ní buř­tů a tanec oko­lo ohně. Zají­ma­vá akti­vi­ta byla, když žáci šli po sku­pin­kách do lesa a měli nasbí­rat mate­ri­ál na stav­bu pyra­mi­dy. Vznik­ly krás­né výtvo­ry, kte­ré byly také zdo­ku­men­to­vá­ny. Atmo­sfé­ra byla přátelská.

Adap­tač­ní kurz spl­nil svůj účel, žáci si odvez­li krás­né zážit­ky, pozna­li dale­ko více své spo­lu­žá­ky a peda­go­gy. To klad­ně ovliv­ní stu­dij­ní začát­ky na naší škole.

Lucie Teš­ko­vá, tříd­ní uči­tel­ka 1.A,AE,E a Lubo­mír Pro­kop, tříd­ní uči­tel 1.O

 

chevron-right chevron-left
Top