Back to Top
 

Adaptační kurz 2016

Na začát­ku kaž­dé­ho škol­ní­ho roku pořá­dá SOU Blat­ná adap­tač­ní kurz pro prv­ní roč­ní­ky. Letoš­ní­ho tří­den­ní­ho kur­zu se 12. - 14. 9. 2016 zúčast­ni­la tří­da 1.O (opra­vá­ři), 14. – 16. 9. tří­dy 1.A (auto­me­cha­ni­ci) a 1. E (elek­tri­ká­ři). Již potře­tí se ten­to kurz pořá­dal na domo­vě mládeže.
S rea­li­za­cí kur­zu pomá­ha­la SOU Blat­ná fir­ma ELIO, kte­rá má síd­lo v Pra­ze a má s pořá­dá­ním těch­to kur­zů boha­té zku­še­nos­ti. Cílem kur­zu bylo umož­nit žákům prv­ních roč­ní­ků, jejich tříd­ním uči­te­lům a uči­te­lům odbor­né­ho výcvi­ku vzá­jem­né pozná­ní a to na samot­ném začát­ku škol­ní­ho roku. Žáci měli mož­nost vytvo­řit si soci­ál­ní vaz­by, zapa­ma­to­vat si jmé­na svých spo­lu­žá­ků a najít si mís­to v kolektivu.
Adap­tač­ní kurz byl veden prv­ky zážit­ko­vé peda­go­gi­ky. Žáci si utvá­ře­li vaz­by for­mou nej­růz­něj­ších her, doved­nos­tí, besed a sou­tě­ží. Nej­ví­ce se žákům líbi­la hra „V baži­ně“, kte­rá pro­bí­ha­la v zámec­kém par­ku. Spo­čí­va­la v tom, že žáci dosta­li 7 papí­rů a muse­li se všich­ni najed­nou dostat přes most (baži­nu) na dru­hou stra­nu. Muse­li se vzá­jem­ně domlu­vit na tak­ti­ce a jak to udě­lat, aby nikdo z papí­ru nespa­dl. Všech­ny hry byly hod­no­ce­ny klad­ně, ačko­li si někte­ří sáh­li na dno svých sil.
Nevšed­ní atmo­sfé­ru umoc­ňo­va­lo krás­né poča­sí. Z reak­cí žáků, peda­go­gic­ké­ho sbo­ru i lek­to­rů vyplý­vá, že adap­tač­ní kurz spl­nil svůj účel. Žáci s z adap­tač­ní­ho kur­zu odvez­li zážit­ky, pozna­li kama­rá­dy i peda­go­gy, což jim urči­tě pomů­že v nároč­ném studiu.


Top