Back to Top
 

Přihlášky

Tiskopisy přihlášek ke studiu

Vzo­ry plat­né od roku 2021
Při­hláš­ka den­ní stu­di­um - tří­le­té obo­ry (PDF)
Při­hláš­ka den­ní stu­di­um - tří­le­té obo­ry (XLSX)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Při­hláš­ka - nástav­bo­vé stu­di­um (PDF)
Při­hláš­ka - nástav­bo­vé stu­di­um (XLSX)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Při­hláš­ka - dál­ko­vé stu­di­um (PDF)
Při­hláš­ka - dál­ko­vé stu­di­um (XLSX)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poky­ny k vypl­ně­ní přihlášky:

Podrob­né poky­ny pro vypl­ně­ní při­hlá­šek (PDF)

Pro žáky základ­ních škol – tří­le­té obo­ry vzdělání

Stra­na A

Obo­ry vzdě­lá­ní (kód a název):
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik)
26-51-H/01 Elektrikář
26-57-H/01 Autoelektrikář
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských strojů

Při­hláš­ka musí obsa­ho­vat pod­pis ucha­ze­če (žáka) a pod­pis jeho zákon­né­ho zástup­ce včet­ně uve­de­ní jeho jmé­na a pří­jme­ní tis­ka­cím pís­mem. Vyplň­te rov­něž tele­fon­ní kon­takt a e-mailovou adresu.
SOU Blat­ná vyža­du­je pro všech­ny obo­ry potvr­ze­ní od léka­ře o zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti ucha­ze­če ke studiu.

Stra­na B
Kla­si­fi­ka­ce z pří­sluš­ných roč­ní­ků na při­hláš­ce musí být ově­ře­na základ­ní ško­lou - razít­ko a pod­pis ředi­te­le (ředi­tel­ky).
Pokud na při­hláš­ce nevy­pl­ňu­je­te kla­si­fi­ka­ci, musí­te při­lo­žit úřed­ně ově­ře­né kopie vysvěd­če­ní za pří­sluš­né ročníky.

Ter­mín podá­ní při­hláš­ky je do 1. března

 Při­ja­tí ucha­ze­či do tří­le­tých obo­rů den­ní­ho stu­dia musí potvr­dit své roz­hod­nu­tí stu­do­vat zvo­le­ný obor zápi­so­vým líst­kem, kte­rý doru­čí ško­le nej­poz­dě­ji do 10 dnů od ozná­me­ní roz­hod­nu­tí o přijetí.

Pro nástav­bo­vé studium 

Stra­na A

Obor vzdě­lá­ní (kód a název):
64-41-L/51 Podnikání

Řidič­ský prů­kaz sku­pi­ny - nevyplňujte
U nezle­ti­lé­ho žáka musí být uve­de­no jmé­no a pří­jme­ní (tis­ka­cím pís­mem) a  pod­pis zákon­né­ho zástup­ce žáka.
Pro nástav­bo­vé stu­di­um se nevy­ža­du­je potvr­ze­ní o lékař­ské způsobilosti.

Stra­na B

Kla­si­fi­ka­ce za 1. a 2 roč­ník a 1. polo­le­tí 3. roč­ní­ku potvr­ze­na pod­pi­sem ředi­te­le a razít­kem ško­ly. Prů­měr­ný pro­spěch ze všech před­mě­tů se uvá­dí na 2 dese­tin­ná místa.
V pří­pa­dě, že ucha­zeč je jíž vyu­čen, před­lo­ží ově­ře­né kopie výuč­ní­ho lis­tu a vysvěd­če­ní za 1., 2. a 3. roč­ník učeb­ní­ho oboru.

Ter­mín podá­ní při­hláš­ky je do 1. března

Ucha­ze­či v nástav­bo­vém stu­diu nebu­dou potvr­zo­vat nástup do obo­ru zápi­so­vým lístkem.

Pro zkrá­ce­né stu­di­um, dál­ko­vá forma 

Stra­na A

Obor vzdě­lá­ní (kód a název):
41-51-H/02 Včelař
26-51-H/01 Elektrikář

Uvést tele­fon­ní kon­takt, e-mailovou adre­su, zaškrt­nou zkrá­ce­né studium.

Stra­na B

Pro stu­di­um je vyža­do­vá­no potvr­ze­ní o lékař­ské způ­so­bi­los­ti na přihlášce.

Pří­lo­hy k při­hláš­ce (ově­ře­né kopie):

Ucha­zeč, kte­rý ukon­čil střed­ní vzdě­lá­ní matu­rit­ní zkouš­kou, k při­hláš­ce doloží:
- matu­rit­ní vysvědčení

Ucha­zeč, kte­rý ukon­čil střed­ní vzdě­lá­ní výuč­ním lis­tem, k při­hláš­ce doloží:
- vysvěd­če­ní o závě­reč­né zkouš­ce spo­lu s výuč­ním listem
- vysvěd­če­ní za posled­ní roč­ník učeb­ní­ho obo­ru v pří­pa­dě, kdy neby­lo vydá­no vysvěd­če­ní o závě­reč­né zkoušce

Ter­mín podá­ní při­hláš­ky je do 1. března

Ucha­ze­či ve zkrá­ce­ném stu­diu nebu­dou potvr­zo­vat nástup do obo­ru zápi­so­vým lístkem

Top