Back to Top
 

Jízda zručnosti 2020

Dne 1. říj­na 2020 pořá­da­lo Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná, Země­děl­ský svaz Čes­ké repub­li­ky a Agro­zet Čes­ké Budě­jo­vi­ce a.s. 19. roč­ník oblast­ní sou­tě­že „Jíz­da zruč­nos­ti 2020“. Sou­těž je urče­na pro stu­den­ty uči­lišť a střed­ních škol, kte­ří v rám­ci stu­dia zís­ka­jí řidič­ské opráv­ně­ní k říze­ní traktoru.

Po devá­té hodi­ně vystar­to­val prv­ní sou­tě­ží­cí. On a stej­ně tak dal­ší muse­li před divá­ky před­vést své doved­nos­ti v ovlá­dá­ní moder­ní­ho trak­to­ru Zetor s pří­vě­sem pro­je­tím tra­sy s jede­nác­ti pře­káž­ka­mi. Šlo např. o prů­jezd osmič­kou, přes­né zasta­ve­ní u ram­py, pře­jezd láv­ky, sla­lom aj. Klí­čo­vým prv­kem bylo cou­vá­ní trak­to­rem s pří­vě­sem do mode­lu úzké gará­že. Roz­hod­čí hod­no­ti­li přes­nost spl­ně­ní jed­not­li­vých úko­lů a čas jízdy.

Jakmi­le odjel posled­ní sou­tě­ží­cí, vrcho­li­la ner­vo­zi­ta. Pořa­da­te­lé vypl­ňo­va­li při­pra­ve­né tabul­ky, sčí­ta­li časy a trest­né body, tisk­li diplo­my, při­pra­vo­va­li ceny.

U stup­ňů vítězů se shro­máž­di­li sou­tě­ží­cí, uči­te­lé šes­ti zúčast­ně­ných škol i veřej­nost. Ceny pře­dá­va­li Ing. Petr Lidin­ský z Agro­ze­tu Čes­ké Budě­jo­vi­ce, ředi­tel SOU Blat­ná Ing. Miroslav Čapek a zástup­ce ředi­te­le pro odbor­ný výcvik Bc. Sta­ni­slav Kučera.

Vel­ké uzná­ní si zaslou­ží dvě sou­tě­ží­cí dív­ky, kte­ré před­ved­ly rych­lou pro­fe­si­o­nál­ní jízdu, jen neab­sol­vo­va­ly cou­vá­ní do mode­lu gará­že. Těs­ným roz­dí­lem pou­hých 2 s zví­tě­zi­la žáky­ně ze Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě země­děl­ské­ho a slu­žeb Dači­ce. Jako dru­há se umís­ti­la závod­ni­ce z VOŠ a SOŠ Březnice.

V hlav­ní kate­go­rii žáků se na 1. mís­tě se umís­til zástup­ce z pořá­da­jí­cí ško­ly. Krás­né 2. a 3. mís­to vybo­jo­va­li sou­tě­ží­cí ze Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě země­děl­ské­ho a slu­žeb Dačice.

Na závěr se slu­ší podě­ko­vat štěd­rým spon­zo­rům, kte­ří doda­li pro prv­ních 10 sou­tě­ží­cích hod­not­né ceny. Jsou to AGROZET a.s. Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Země­děl­ský svaz Čes­ké repub­li­ky,  PRILLINGER Rado­myšl, BP-SERVICE s.r.o., ZOD Němě­ti­ce, ZOD Před­sla­vi­ce. Měs­to Blat­ná a Lei­fhe­it Blatná.

chevron-right chevron-left
Top