Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Galerie > Rekonstrukce nádvoří 2017

Rekonstrukce nádvoří 2017

V září 2017 pro­běh­la roz­sáh­lá obno­va povrchu nádvo­ří a par­ko­viš­tě v are­á­lu SOU Blat­ná. Prá­ce pro­vá­dě­la fir­ma ZNAKON a.s. Sou­se­do­vi­ce, cel­ko­vé nákla­dy akce dosáh­ly 3 300 tis. Kč. Finan­co­vá­ní bylo zajiš­tě­no z Fon­du roz­vo­je škol Jiho­čes­ké­ho kra­je.