Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Dokumenty > GDPR

GDPR

 

Zpracování osobních údajů

podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR

Ško­la zpra­co­vá­vá osob­ní úda­je žáků a zaměst­nan­ců. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů je to nut­né pro spl­ně­ní práv­ní povin­nos­ti (pří­sluš­né­ho práv­ní­ho před­pi­su).
Zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů je v tako­vém roz­sa­hu, v jakém to pří­sluš­ný práv­ní před­pis při­ka­zu­je.

Záznam o činnosti zpracování osobních údajů


Zpracovává-li ško­la osob­ní úda­je na zákla­dě sou­hla­su, je ten­to sou­hlas kdy­ko­liv odvo­la­tel­ný:
 • zaslá­ním zprá­vy na e-mailovou adre­su: info@soublatna.cz
 • zaslá­ním dopi­su na kon­takt­ní oso­bu ško­ly: Ing. Miroslav Čapek

Naří­ze­ní GDPR zavá­dí násle­du­jí­cí prá­va sub­jek­tu úda­jů:

 • prá­vo na pří­stup k osob­ním úda­jům, kte­ré se o sub­jek­tu úda­jů
  zpra­co­vá­va­jí (čl. 15)
 • prá­vo na opra­vu v pří­pa­dě vede­ní nepřes­ných či neú­pl­ných
  osob­ních úda­jů (čl. 16)
 • prá­vo na výmaz („prá­vo být zapo­me­nut“) v pří­pa­dě, že osob­ní
  úda­je nejsou potřeb­né pro daný účel nebo byly zpra­co­vá­vá­ny pro­ti­práv­ně
  (čl. 17)
 • prá­vo na ome­ze­ní zpra­co­vá­ní, pokud sub­jekt úda­jů popí­rá
  přes­nost úda­jů, zpra­co­vá­ní je pro­ti­práv­ní, správ­ce už úda­je nepo­tře­bu­je
  (čl. 18)
 • prá­vo na pře­no­si­tel­nost úda­jů jiné­mu správ­ci (čl. 20)
 • prá­vo vznést námit­ku v pří­pa­dě veřej­né­ho či opráv­ně­né­ho zájmu
  (čl. 21)
 • prá­vo podat stíž­nost u dozo­ro­vé­ho orgá­nu – Úřa­du pro ochra­nu
  osob­ních úda­jů – pokud se sub­jekt úda­jů domní­vá, že zpra­co­vá­ním jeho
  osob­ních úda­jů je poru­še­no naří­ze­ní (čl. 77)

Kon­takt­ní úda­je pově­řen­ce na ochra­nu osob­ních úda­jů:

Zaří­ze­ní pro dal­ší vzdě­lá­vá­ní peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků a Stře­dis­ko
slu­žeb ško­lám, Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Nema­nic­ká 7
gdpr@zvas.cz
tel. 608 057 836
kon­takt­ní mís­to a doru­čo­va­cí adre­sa: Komen­ské­ho 2235, 390 02 Tábor