Dne 27. 2. 2020 se brzy ráno žáci naší ško­ly, pře­váž­ně z obo­ru Opra­vář země­děl­ských stro­jů, vyda­li auto­bu­sem na zájezd do Rakous­ka. Cílem byl výrob­ní pod­nik fir­my Steyr, kde se vyrá­bí trak­to­ry znač­ky Steyr a Case. Zájezd pro nás zor­ga­ni­zo­va­la ces­tov­ní kan­ce­lá­ří JH Tra­vel, kte­rá zajis­ti­la kom­plet­ní služ­by - exkur­zi, dopra­vu i prů­vod­ky­ni, kte­rá nás celým zájez­dem doprovázela.

Při pří­jez­du do Rakous­ka jsme se v auto­buse dozvě­dě­li něco o his­to­rii toho­to stá­tu a mís­ta, kam smě­řu­je­me a paní prů­vod­ky­ně nás při­pra­vi­la na to, co nás bude čekat. Po pří­jez­du do pod­ni­ku jsme se zare­gis­tro­va­li, dosta­li jsme malý dárek a shro­máž­di­li se v kon­fe­renč­ním sále. Zde nás zaměst­nan­ky­ně fir­my, půvo­dem Češ­ka, sezná­mi­la s his­to­rií závo­du a roz­dě­li­la nás na dvě sku­pi­ny. Po té jsme se vyda­li pří­mo do výro­by, kde jsme vidě­li kom­ple­ti­za­ci trak­to­rů. V jed­né hale se kom­ple­tu­jí trak­to­ry z již při­pra­ve­ných dílů a v dru­hé hale se při­pra­vu­je kabi­na, kte­rá je pak při­dá­na k pod­voz­ku trak­to­ru. Ten pak opouš­tí halu již kom­plet­ní, při­pra­ve­ný k dopra­vě k cílo­vé­mu zákaz­ní­ko­vi, pří­mo jemu „uši­tý“ na míru. V továr­ně vyro­bí den­ně na 50 trak­to­rů, kte­ré jsou pro­dá­vá­ny do celé­ho světa.

Fir­ma se nachá­zí ve Sva­tém Valen­týnu, neda­le­ko Lin­ce. Po exkur­zi jsme se pře­su­nu­li do toho­to hlav­ní­ho měs­ta Hor­ních Rakous, kde jsme po krát­ké pro­cház­ce s výkla­dem měli čas na indi­vi­du­ál­ní pro­hlíd­ku měs­ta. Zpět do Blat­né jsme se vrá­ti­li ve večer­ních hodi­nách, po plod­ném a vyda­ře­ném dni a pří­jem­né ces­tě moder­ním auto­bu­sem znač­ky Mercedes.

chevron-right chevron-left