Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Zahájení školního roku 2019-20

Zahájení školního roku 2019-20

Škol­ní rok 2019/2020 začí­ná v pon­dě­lí 2. září 2019 v  8.00 hodin.  

Žáci prv­ních roč­ní­ků tří­le­tých obo­rů se shro­máž­dí na nádvo­ří před admi­nis­tra­tiv­ní budo­vou. Zde se sezná­mí  s tříd­ním uči­te­lem, pro­hléd­nou si are­ál ško­ly a budou jim pře­dá­ny infor­ma­ce ke škol­ní­mu roku (roz­vrh hodin, režim dne, bez­peč­nost­ní poky­ny a dal­ší). Rodi­če se mohou v této­do­bě zúčast­nit infor­ma­tiv­ní schůz­ky s vede­ním ško­ly a dal­ší­mi peda­go­gy.

Žáci vyš­ších roč­ní­ků a nástav­bo­vé­ho stu­dia zahá­jí škol­ní rok ve svých při­dě­le­ných učeb­nách.

Zaha­jo­va­cí den bude ukon­čen kolem 10 hodin.

Potřeb­né vyba­ve­ní na odbor­ný výcvik

Na odbor­ný výcvik musí být žáci vyba­ve­ni pra­cov­ním oble­kem (kom­bi­né­za nebo kalho­ty a blůza), pra­cov­ní obuví a pokrýv­kou hla­vy se štít­kem (musí si zajis­tit sami). Dopo­ru­ču­je­me žáky vyba­vit oce­lo­vým posuv­ným měřít­kem (ne digi­tál­ním) a visa­cím zám­kem na šat­ní skříň­ku.

Poky­ny pro plat­by za stra­vo­vá­ní a uby­to­vá­ní žáků:

Za stra­vo­vá­ní a uby­to­vá­ní se pla­tí měsíč­ně trva­lým pří­ka­zem na účet SOU Blat­ná čís­lo 214527019/0300 , vari­a­bil­ní sym­bol je při­dě­len ško­lou. Počet pla­teb za škol­ní rok je 10 (jsou splat­né nej­poz­dě­ji k 25. v kaž­dém měsí­ci), pla­tí se vždy měsíc napřed, prv­ní plat­ba je splat­ná nej­poz­dě­ji 28. srp­na 2019 (dal­ší infor­ma­ce ke stra­vo­vá­ní - paní Bam­ba­so­vá, tel. 383412320).

Část­ky za stra­vu a uby­to­vá­ní:         - uby­to­va­ní žáci      2500,-- Kč (z toho uby­to­vá­ní 800,-- Kč),

                                                              - neu­by­to­va­ní žáci    650,-- Kč (jen obě­dy).

Elek­tro­nic­ký pří­stu­po­vý sys­tém

Ve ško­le je zave­den pří­stu­po­vý sys­tém. Vstu­py do budov jsou vyba­ve­ny elek­tro­nic­ký­mi zám­ky. K jejich ote­ví­rá­ní dosta­nou žáci čip, kte­rý slou­ží záro­veň i k evi­den­ci stráv­ní­ků ve škol­ní jídel­ně. Při vydá­ní čipu je vyža­do­vá­na zálo­ha 150,- Kč, po ukon­če­ní stu­dia a ode­vzdá­ní nepo­ško­ze­né­ho funkč­ní­ho čipu je zálo­ha vrá­ce­na.

Adap­tač­ní kurz

Ve tře­tím záři­jo­vém týd­nu (16. až 20. 9.) bude pro žáky prv­ních roč­ní­ků tří­le­tých obo­rů zajiš­těn tří­den­ní adap­tač­ní kurz (stme­le­ní a pozná­ní kolek­ti­vu tří­dy). Pro­gram zajiš­ťu­je občan­ské sdru­že­ní ELIO.  

Comments are closed.


Naši partneři - instituce, firmy