Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Vybavujeme dílny odborného výcviku špičkovou technikou

Vybavujeme dílny odborného výcviku špičkovou technikou

Pro náš škol­ní auto­ser­vis jsme poří­di­li stroj na pře­zou­vá­ní pne­u­ma­tik HUNTER REVOLUTION. Jed­ná se o zaří­ze­ní, kte­ré před­sta­vu­je špič­ku ve svém obo­ru. Pro­ces pře­zu­tí pne­u­ma­ti­ky je řízen a kon­t­ro­lo­ván počí­ta­čem, je tak zaru­če­na vyso­ká kva­li­ta prá­ce bez rizi­ka poško­ze­ní pne­u­ma­ti­ky nebo ráf­ku. Jsme prv­ní ško­lou v ČR, kte­rá ten­to stroj bude vyu­ží­vat pro výu­ku odbor­né­ho výcvi­ku. Žáci obo­ru Auto­me­cha­nik a Auto­elek­tri­kář tak budou mít od září 2018 jedi­neč­nou mož­nost nau­čit se toto zaří­ze­ní obslu­ho­vat.

Již před tře­mi lety jsme náš pne­u­ser­vis vyba­vi­li vyva­žo­vač­kou kol od stej­né fir­my. Tato vyva­žo­vač­ka je význač­ná tím, že má zabu­do­va­ný válec, kte­rý při vyva­žo­vá­ní kola tla­čí na pne­u­ma­ti­ku a simu­lu­je tak sku­teč­nou jízdu po vozov­ce. Vyvá­že­ní je mno­hem přes­něj­ší a také je mož­né zjis­tit skry­té vady pláš­tě.


Comments are closed.


Naši partneři - instituce, firmy