V are­á­lu naše­ho uči­liš­tě vyrost­la nád­her­ná jed­le. Rost­la a rost­la, až se z ní stal mohut­ný krás­ný strom. Bohu­žel ten, kdo ji před více než 50 lety sázel, pro ni vybral nevhod­né mís­to. Byla zase­za­na v těs­né blíz­kos­ti budo­vy škol­ní­ho auto­ser­vi­su a začí­na­la stav­bu ohro­žo­vat svý­mi koře­ny. Také hro­zi­lo rizi­ko vel­kých mate­ri­ál­ních škod nebo i ohro­že­ní zdra­ví našich žáků a zaměst­nan­ců v pří­pa­dě sil­né­ho vět­ru. Pro­to bylo nut­né ten­to strom pokácet.

O strom pro­je­vi­lo zájem měs­to Písek pro vánoč­ní výzdo­bu své­ho náměs­tí. Vel­mi rádi jsme jed­li pro ten­to účel daro­va­li. Věří­me, že krás­ně nazdo­be­ný, v před­vá­noč­ním advent­ním čase, při­ne­se oby­va­te­lům i návštěv­ní­kům Pís­ku potě­še­ní a svá­teč­ní náladu.


chevron-right chevron-left