Back to Top
 

Použité prvky

Podtitul

 

1962Zalo­že­ní Odbor­né­ho uči­liš­tě Blat­ná při Stroj­ní trak­to­ro­vé sta­ni­ci Strakonice
Vzni­ká jed­na tří­da učeb­ní­ho obo­ru Opra­vář země­děl­ských strojů

Žlutý box - napis

šíř­ka boxu se auto­ma­tic­ky při­způ­so­bí obsa­hu nebo lze spe­ci­fi­ku­je pří­mo v kódu ved­le class pomo­cí style="width: 400px;".

Nadpis dokumenty

PDF Dokument
Word Dokument
Excel Dokument
Tex­to­vý Dokument
ZIP Soubor

Sní­da­ně 19 Kč
Oběd 28 Kč
Veče­ře 26 Kč

 

Sní­da­ně 19 Kč
Oběd 28 Kč
Veče­ře 26 Kč
Top