Ter­mí­ny jsou plat­né pro všech­ny obo­ry vzdě­lá­ní.

Úst­ní zkouš­ka: pátek 3. 9. 2021 od 7:30 hodin
učeb­na teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (tech­nic­ká učebna).

K oprav­né zkouš­ce nebo zkouš­ce v náhrad­ním ter­mí­nu se musí žák písem­ně při­hlá­sit nejmé­ně měsíc pře­dem pomo­cí toho­to for­mu­lá­ře, kte­rý doru­čí osob­ně nebo poš­tou na adre­su školy.