Písem­ná zkouš­ka:
pátek 2. 9. 2022 od 7:30 hodin pro všech­ny obo­ry
učeb­na teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (PC učebna).

Prak­tic­ká zkouš­ka:
čtvr­tek 8. a pátek 9. 9. 2022 od 7:00 hodin pro obor Opra­vář země­děl­ských stro­jů
pátek 9. 9. 2022 od 7:00 hodin pro všech­ny obo­ry
díl­na odbor­né­ho výcvi­ku pří­sluš­né­ho obo­ru (nut­ný pra­cov­ní oblek a obuv!).

Úst­ní zkouš­ka: pátek 16. 9. 2022 od 7:30 hodin pro všech­ny obo­ry
klu­bov­na DM (1. poschodí).

K oprav­né zkouš­ce nebo zkouš­ce v náhrad­ním ter­mí­nu se musí žák písem­ně při­hlá­sit nejmé­ně měsíc pře­dem pomo­cí toho­to for­mu­lá­ře, kte­rý doru­čí osob­ně nebo poš­tou na adre­su školy.