Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Studenti SOU Blatná v CB Auto České Budějovice

Studenti SOU Blatná v CB Auto České Budějovice

Dne 23. září 2019 se stu­den­ti Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě v Blat­né s peda­go­gic­kým dopro­vo­dem vypra­vi­li na workshop do fir­my CB Auto. Orga­ni­zá­to­rem akce byla Jiho­čes­ká hos­po­dář­ská komo­ra (JHK). Akce je sou­čás­tí pro­jek­tu Asi­s­tenč­ní cen­t­rum – Impuls pro kari­é­ru a pra­xi, kte­rý si kla­de za úkol pro­hlou­bit spo­lu­prá­ci mezi ško­la­mi a fir­ma­mi. Worksho­pu se zúčast­ni­li stu­den­ti tře­tích roč­ní­ků obo­ru Auto­me­cha­nik, Auto­elek­tri­kář Elek­tri­kář.

Ve fir­mě CB Auto Čes­ké Budě­jo­vi­ce byla naše návště­va oče­ká­vá­na. Uja­la se nás pra­cov­ni­ce z JHK a násled­ně zaměst­na­nec fir­my CB Auto. Ten nás pro­ve­dl špič­ko­vě vyba­ve­nou pro­fe­si­o­nál­ní auto­díl­nou, kde jsme vidě­li jed­not­li­vá ser­vis­ní pra­co­viš­tě.

Podrob­ně jsme si pro­hléd­li ser­vis kli­ma­ti­za­cí, pra­co­viš­tě seří­ze­ní geo­me­t­rie osob­ních aut s vyu­ži­tím 3D tech­no­lo­gie včet­ně seří­ze­ní čidel pro jízd­ní asi­s­ten­ty a dal­ší úse­ky ser­vi­su.

Fir­ma se při­pra­vu­je i na někte­ré ser­vis­ní úko­ny pro elek­tro­mo­bi­ly, kte­ré budou zajiš­ťo­vat od příští­ho roku.

Násled­ně se žáci roz­dě­li­li na 2 sku­pi­ny. Jed­na sku­pi­na se účast­ni­la základ­ní­ho ško­le­ní s mate­ri­á­ly VW Aca­de­my o mož­nos­tech moder­ních jízd­ních asi­s­ten­tů.

Dru­hou sku­pi­nu si pře­vza­li dva pra­cov­ní­ci pro­de­je nových vozů. Sezná­mi­li stu­den­ty s pro­ble­ma­ti­kou objed­náv­ky nové­ho vozu, náku­pu doplň­ků pře­dem, což vyjde lev­ně­ji, než doda­teč­né úpra­vy.

Naši žáci zís­ka­li i infor­ma­ce o mož­nos­ti kari­é­řy v CB Auto. Fir­ma stá­le potře­bu­je kva­lit­ní auto­me­cha­ni­ky či auto­elek­tri­ká­ře, pro elek­tro­mo­bi­ly bude nut­ná i pro­fe­se elek­tri­ká­ře.

Poté, co se sku­pi­ny stu­den­tů pro­stří­da­ly, jsme podě­ko­va­li pra­cov­ní­kům CB Auto za vel­mi dob­ře pre­zen­to­va­né infor­ma­ce, kte­ré byly pro mla­dé stu­den­ty posled­ních roč­ní­ků učeb­ních obo­rů pří­no­sem.

chevron-right chevron-left

Comments are closed.


Naši partneři - instituce, firmy