Back to Top
 
Soutěž k 60. výročí založení SOU Blatná

  • Kaž­dý sou­těž­ní týden od 4. dub­na do 27. červ­na v pon­dě­lí bude zve­řej­ně­na na www a FB pro­fi­lu otáz­ka týka­jí­cí se uči­liš­tě a 3 mož­né odpo­vě­di (A, B, C)
  • Odpo­vě­di bude mož­né zasí­lat pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho for­mu­lá­ře do čtvrt­ka 12:00 hodin

Podrob­ná pra­vi­dla sou­tě­že jsou k dis­po­zi­ci ZDE.


Gra­tu­lu­je­me vítězům, kte­rý­mi jsou: 1. kolo - Tomáš Kopp, 2. kolo - Tere­za Jureč­ko­vá, 3. kolo - Patrik Čer­ný, 4. kolo - Zde­něk Zubal, 5. kolo - Pavel Chaloupka


Otáz­ka pro 7. kolo sou­tě­že (od 16. 5. do 19. 5. 2022):

V roce zalo­že­ní uči­liš­tě 1962 vznik­la skupina:

A - ABBA

B - The Beatles

C - The Rol­ling StonesFor­mu­lář pro zasí­lá­ní odpo­vě­dí do soutěže

    Vaše odpověď
    ABC

    Top