Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Setkání absolventů a přátel oboru Včelař v SOU Blatná

Setkání absolventů a přátel oboru Včelař v SOU Blatná

Reportáž a fotky z akce jsou tady .…


Datum:           sobo­ta 20. 10. 2018

Mís­to:              are­ál SOU Blat­ná, U Sla­dov­ny 671 (www.soublatna.cz)

Kon­fe­ren­ce:  v hale opra­vá­ren­ství trak­to­rů a kom­baj­nů (napro­ti jídel­ně)

Pro­gram kon­fe­ren­ce:

8:00 – 9:00 Pre­zen­ce absol­ven­tů, ori­en­tač­ní obchůz­ky, káva, pozdra­vy kama­rá­dů

9:00     Zahá­je­ní, pro­je­vy osob­nos­tí ško­ly a význam­ných absol­ven­tů

9:30     před­náš­ka: Marie Šoto­lo­vá - Rok 1918 a násle­du­jí­cí léta v česko-slovenském vče­lař­ství

10:00   před­náš­ka: Jan Kle­pár­ník – Moje zku­še­nos­ti s foto­gra­fo­vá­ním včel

10:30   před­náš­ka: Oldřich Voj­těch - Moje zku­še­nos­ti s War­ré úly

11:00   před­náš­ka: Marie Šoto­lo­vá - Exkurz po dostup­ných vče­lař­ských časo­pi­sech

11:15   Sáze­ní památ­né vče­lař­ské lípy u pří­le­ži­tos­ti 100 let Čes­ké repub­li­ky  

12:00 – 14:00 Oběd v jídel­ně SOU, pro­hlíd­ka medár­ny (vytá­če­cí lin­ka), uče­ben a včel­nic, exkur­ze do neda­le­ké­ho liho­va­ru (nut­né se při­hlá­sit na exkur­zi u pre­zen­ce během dopo­led­ne)

14:00   před­náš­ka: Jiří Šálek - Schvá­le­ná medár­na, dru­ho­vé medy, kočo­vá­ní

14:30   před­náš­ka: Jiří Šika – Eti­ke­ta je vizit­kou naše­ho medu

15:00   Krát­ká sdě­le­ní *) - pří­spěv­ky absol­ven­tů a stu­den­tů obo­ru Vče­lař

16:00   Vol­ná zába­va, výmě­na zku­še­nos­tí, pití kávy ze vče­lař­ských kávo­va­rů, gri­lo­vá­ní

           masa a zele­ni­ny, toče­né pivo, neal­ko

*) Bude­me rádi, když ostat­ní účast­ní­ky sezná­mí­te se svý­mi úspěchy/neúspěchy, zají­ma­vost­mi, humornými/smutnými zážit­ky apod. – sta­čí při­nést fleš­ku, vše ostat­ní zajis­tí­me 

Mož­nos­ti uby­to­vá­ní:

Řeší kaž­dý indi­vi­du­ál­ně v pen­zi­o­nech v Blat­né a oko­lí, pří­pad­ně v Domo­vě mlá­de­že v 1 km vzdá­le­né Střed­ní odbor­né ško­le (SOŠ Blat­ná, V Jezár­kách 745, www.blek.cz/Kontakty.aspx)

K pro­de­ji bude při­pra­ve­na vče­lař­ská lite­ra­tu­ra z nakla­da­tel­ství PSNV.

Pro zdár­ný prů­běh akce bude­me rádi, když plá­no­va­nou účast ozná­mí­te na kon­takt:

ptexl@email.cz, nebo na tel.: 728 717 375

Srdeč­ně zvou pořa­da­te­lé


Comments are closed.


Naši partneři - instituce, firmy