Ozna­mu­je­me, že na zákla­dě naří­ze­ní vlá­dy ČR se od 14. 10. 2020 zaka­zu­je osob­ní pří­tom­nost žáků a stu­den­tů ve ško­lách.

Ten­to zákaz pla­tí pro teo­re­tic­ké i prak­tic­ké vyu­čo­vá­ní, týká se tedy i kur­zů auto­ško­ly a sva­řo­vá­ní.

Vyu­čo­vá­ní v obdo­bí od 12. do 23. říj­na je rea­li­zo­vá­no distanč­ním způ­so­bem. Pro žáky je ten­to způ­sob vzdě­lá­vá­ní povin­ný. Úko­ly a stu­dij­ní mate­ri­á­ly jsou zadá­vá­ny v sys­té­mu GOOGLE APPS.

V týd­nu od 26. do 30. říj­na bude vol­no pro všech­ny žáky ško­ly (pod­zim­ní prázd­ni­ny).


Pro dál­ko­vé stu­di­um obo­ru ELEKTRIKÁŘ:
13. 10. 2020 bude odbor­ný výcvik
20. 10. 2020 plá­no­va­ný odbor­ný výcvik odpa­dá
27. 10. 2020 pod­zim­ní prázd­ni­ny - kon­zul­ta­ce odpa­dá

Pro dál­ko­vé stu­di­um obo­ru VČELAŘ:
Plá­no­va­ná kon­zul­ta­ce 16. a 17. 10. 2020 odpa­dá, bude usku­teč­ně­na v náhrad­ním ter­mí­nu.