14. 4. 2021

Pod­le aktu­ál­ní­ho opat­ře­ní MŠMT a MZDR je od 19. 4. 2021 mož­ná účast žáků závě­reč­ných roč­ní­ků na sku­pi­no­vých kon­zul­ta­cích ve sku­pi­nách s maxi­mál­ně 6 žáky.

Pod­mín­kou účas­ti ve ško­le je pra­vi­del­né tes­to­vá­ní samo­od­bě­ro­vý­mi anti­gen­ní­mi tes­ty. Tes­to­vá­ní žáků pro­bí­há pří­mo ve ško­le vždy v pon­dě­lí a ve čtvr­tek před zahá­je­ním vyu­čo­vá­ní. Podrob­né infor­ma­ce a instruk­táž k tes­to­vá­ní obdr­ží pří­tomní žáci prv­ní den kon­zul­ta­cí. Tes­to­vá­ní bude pro­bí­hat od 8:00 do 8:15, poz­děj­ší pří­chod do ško­ly nebu­de umožněn.

Pokud by někdo vyka­zo­val pří­zna­ky infekč­ní­ho respi­rač­ní­ho one­moc­ně­ní (zvý­še­ná tep­lo­ta, kašel, bolest hla­vy), nesmí se kon­zul­ta­cí zúčastnit.

Pro žáky pří­tom­né na kon­zul­ta­cích je zajiš­tě­no stra­vo­vá­ní a mož­nost uby­to­vá­ní na DM. Žáci, kte­ří mají zájem o při­hlá­še­ní stra­vy a o uby­to­vá­ní na DM, musí ten­to poža­da­vek nahlá­sit e-mailem na adre­su bambasova@soublatna.cz nej­poz­dě­ji do pát­ku 16. 4. 2021 do 12:00 hodin.

Kon­zul­ta­ce budou zamě­ře­né pou­ze na odbor­né před­mě­ty a na pří­pra­vu k závě­reč­ným zkouškám a k matu­ri­tám. Podrob­ný roz­vrh kon­zul­ta­cí je pro jed­not­li­vé tří­dy ulo­žen na jejich Goo­gle sdí­le­ném dis­ku.