21. 5. 2021

Pod­le aktu­ál­ní­ho opat­ře­ní MŠMT a MZDR je od 24. 5. 2021 obno­ve­na pre­zenč­ní výu­ka v teo­re­tic­kém vyu­čo­vá­ní i v odbor­né­ho výcvi­ku v plném roz­sa­hu.

Tří­dy se budou stří­dat pra­vi­del­ně pod­le kalen­dář­ní­ho plá­nu pro ten­to škol­ní rok, roz­vrh teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní je v Baka­lá­řích a na https://soublatna.cz/informace-pro-zaky/rozvrh-hodin/

Pod­mín­kou účas­ti ve ško­le je pra­vi­del­né tes­to­vá­ní samo­od­bě­ro­vý­mi anti­gen­ní­mi tes­ty. Tes­to­vá­ní žáků pro­bí­há pří­mo ve ško­le vždy v pon­dě­lí před zahá­je­ním vyu­čo­vá­ní. Podrob­né infor­ma­ce a instruk­táž k tes­to­vá­ní obdr­ží pří­tomní žáci prv­ní den výu­ky. Tes­to­vá­ní bude pro­bí­hat od 7:30 do 8:15, poz­děj­ší pří­chod do ško­ly nebu­de umož­něn. Žáci, kte­ří pro­dě­la­li one­moc­ně­ní COVID-19 před méně než 90 dny a tuto sku­teč­nost dolo­ží lékař­ským potvr­ze­ním, nemu­sí být testováni.

Pokud by někdo vyka­zo­val pří­zna­ky infekč­ní­ho respi­rač­ní­ho one­moc­ně­ní (zvý­še­ná tep­lo­ta, kašel, bolest hla­vy), nesmí se výu­ky ve ško­le zúčastnit.

Pro žáky bude stra­va při­hlá­še­na v roz­sa­hu, jak ji měli objed­na­nou před uza­vře­ním ško­ly. Pří­pad­né změ­ny si musí žáci nahlá­sit sami běž­ný­mi způ­so­by mini­mál­ně před­cho­zí den do 13 hodin.