7. 1. 2001

Vlá­da dne 7. 1. 2021 pro­dlou­ži­la usne­se­ním č. 13 zákaz osob­ní pří­tom­nos­ti žáků ve střed­ních ško­lách do 22. led­na 2021. Nadá­le tedy bude pro­bí­hat pou­ze distanč­ní výuka.


28. 12. 2020

Usne­se­ním vlá­dy Čes­ké repub­li­ky ze dne 23. pro­sin­ce 2020 č. 1377 je zaká­zá­na ode dne 27. 12. 2020 do 10. led­na 2021 osob­ní pří­tom­nost žáků a stu­den­tů ve ško­le. V obdo­bí po vánoč­ních prázd­ni­nách (od 4. led­na 2021) bude tedy pro­bí­hat distanč­ní výu­ka pro všech­ny žáky školy.