Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Přijímací řízení 2019

Přijímací řízení 2019

Ředi­tel ško­ly vyhlá­sil 3. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2019/2020

Počet vol­ných míst do dru­hé­ho kola:

Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní stu­di­um:
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik): 9 míst
26-51-H/01 Elek­tri­kář: 4 mís­ta
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář: 7 míst
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských stro­jů: 10 míst
Dvou­le­té nástav­bo­vé stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouš­kou, den­ní stu­di­um:
64-41-L/51 Pod­ni­ká­ní: 5 míst

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 23. srp­na 2019.

Dal­ší infor­ma­ce jsou zve­řej­ně­ny v sek­ci Při­jí­ma­cí říze­ní 2019


Comments are closed.


Naši partneři - instituce, firmy