Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Výsledky přijímacího řízení 2020

Výsledky přijímacího řízení 2020

Od 22. dub­na jsou na úřed­ní des­ce zve­řej­ně­ny výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro tří­le­té obo­ry. Při­ja­tým ucha­ze­čům se roz­hod­nu­tí o při­je­tí již neza­sí­lá.

Zájem o nastou­pe­ní do obo­ru musí při­ja­tí ucha­ze­či potvr­dit ode­vzdá­ním zápi­so­vé­ho líst­ku, jinak roz­hod­nu­tí o při­je­tí pozbý­vá plat­nos­ti. Nej­poz­děj­ší ter­mín pro ode­vzdá­ní zápi­so­vé­ho líst­ku je 7 dnů po ter­mí­nu koná­ní při­jí­ma­cích zkou­šek.

Vzhle­dem k tomu, že v těch­to dnech je pro­voz ško­ly ome­zen, může­te zápi­so­vý lís­tek zaslat poš­tou nebo vho­dit do schrán­ky u vcho­du do admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy.

Comments are closed.


Naši partneři - instituce, firmy