Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Přijímací řízení 2018

Přijímací řízení 2018

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um,
ředi­tel ško­ly sta­no­vil kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků vzdě­lá­vá­ní ve střed­ní ško­le
a vyhlá­še­ní prv­ní­ho kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2018/2019.

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 1. břez­na 2018.

Do prv­ních roč­ní­ků bude při­jí­mán násle­du­jí­cí počet ucha­ze­čů do obo­rů:

23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik): 30 míst
26-51-H/01 Elek­tri­kář: 12 míst
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář: 12 míst
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských stro­jů: 30 míst
64-41-L/51 Pod­ni­ká­ní: 30 míst
41-51-H/02 Vče­lař: 24 míst


Více infor­ma­cí najde­te na strán­ce “Při­jí­ma­cí říze­ní 2018”


Comments are closed.