Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Přijímací řízení 2018

Přijímací řízení 2018

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um,
pro škol­ní rok 2018-19 máme ješ­tě něko­lik vol­ných míst v tří­le­tých obo­rech vzdě­lá­ní:

23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik)
26-51-H/01 Elek­tri­kář
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských stro­jů

Rov­něž nabí­zí­me mož­nost při­je­tí do vyš­ší­ho roč­ní­ku zájem­cům, kte­ří již absol­vo­va­li čás­teč­né vzdě­lá­ní stej­né­ho nebo podob­né­ho zamě­ře­ní. Při­je­tí ke stu­diu je v těch­to pří­pa­dech řeše­no indi­vi­du­ál­ně. Kon­tak­tuj­te nás na adre­se info@soublatna.cz.


Comments are closed.