Dne 13. 7. 2020 vyhlá­sil ředi­tel ško­ly tře­tí kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní. Při­hláš­ky je mož­né podá­vat do 21. 8. 2020. Tisko­pi­sy při­hlá­šek jsou k dis­po­zi­ci na https://soublatna.cz/uchazec/prihlasky/. Kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní jsou sta­no­ve­na poky­nem ředi­te­le ško­ly č. 2/2020 čj. 20/2020/SOU ze dne 8. 1. 2020. Pro nástav­bo­vé stu­di­um obo­ru Pod­ni­ká­ní se v dal­ších kolech při­jí­ma­cí­ho říze­ní již neko­ná jed­not­ná při­jí­ma­cí zkouš­ka.

Počet vol­ných míst v jed­not­li­vých obo­rech:

23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del
(Auto­me­cha­nik)  
5
26-51-H/01 Elek­tri­kář5
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář6
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských stro­jů6
64-41-L/51 Pod­ni­ká­ní1

Výsled­ky před­cho­zích kol při­jí­ma­cí­ho říze­ní jsou zve­řej­ně­ny na úřed­ní des­ce.

Při­ja­tým ucha­ze­čům se roz­hod­nu­tí o při­je­tí již neza­sí­lá.