Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Přijímací řízení 2020

Přijímací řízení 2020

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um,
ředi­tel ško­ly vyhlá­sil 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2020/2021.

Počty při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do jed­not­li­vých obo­rů:

Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní stu­di­um:
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik): 30
26-51-H/01 Elek­tri­kář: 12
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář: 12
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských stro­jů: 30
XXX
Dvou­le­té nástav­bo­vé stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouš­kou, den­ní stu­di­um:
64-41-L/51 Pod­ni­ká­ní: 28
XXX
Zkrá­ce­né dál­ko­vé stu­di­um zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou:
41-51-H/02 Vče­lař: 20
XXX
XXX

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 2. břez­na 2020.

Z kapa­cit­ních a pro­voz­ních důvo­dů nebu­de­me ve škol­ním roce 2020-21 ote­ví­rat prv­ní roč­ník dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru Elek­tri­kář. Při­hláš­ky bude­me při­jí­mat opět v roce 2021 (pro zahá­je­ní stu­dia od září 2021).

Podrob­ně: Orga­ni­za­ce a kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní 2020

Dal­ší infor­ma­ce jsou zve­řej­ně­ny v sek­ci Při­jí­ma­cí říze­ní 2020


Comments are closed.


Naši partneři - instituce, firmy