Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Prázdniny 2017

Prázdniny 2017

Let­ní prázd­ni­ny začí­na­jí sobo­tou 1. 7. 2017. Našim sou­čas­ným i budou­cím žákům pře­je­me krás­né léto, spous­tu zážit­ků, relax a poho­du.
Nový škol­ní rok bude zahá­jen v pon­dě­lí 4. 9. 2017 v 8:00 hodin.
Žáci prv­ních roč­ní­ků se shro­máž­dí na nádvo­ří před admi­nis­tra­tiv­ní budo­vou, vyš­ší roč­ní­ky v budo­vě teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní.

Comments are closed.