Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um,
ředi­tel ško­ly vyhlá­sil 3. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro násle­du­jí­cí obo­ry s počtem vol­ných míst:

Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní stu­di­um:
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik): 10 míst
26-51-H/01 Elek­tri­kář 10 míst
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář : 7 míst
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských stro­jů: 5 míst

Dvou­le­té nástav­bo­vé stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouš­kou, den­ní stu­di­um:
64-41-L/51 Pod­ni­ká­ní: 9 míst

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 31. čer­ven­ce 2017.

Výsled­ko­vé lis­ti­ny při­jí­ma­cí­ho říze­ní budou zve­řej­ňo­vá­ny postup­ně po ukon­če­ní jed­not­li­vých kol v sek­ci DOKUMENTY na úřed­ní des­ce.

Dokumenty k přijímacímu řízení

Vyhlá­še­ní 3 kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2017-18
Vyhlá­še­ní 2 kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2017-18
Orga­ni­za­ce při­jí­ma­cí­ho říze­ní 2017
Infor­ma­ce k jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ce CERMAT
Tisko­pi­sy při­hlá­šek a poky­ny k vypl­ně­ní
Dopo­ru­če­ná lite­ra­tu­ra k při­jí­ma­cí zkouš­ce pro obor Vče­lař


Comments are closed.