Back to Top
 

Zájmová činnost

Ve ško­le zajiš­ťu­je­me zájmo­vou čin­nost for­mou tech­nic­kých krouž­ků, kte­rých se mohou zúčast­ňo­vat žáci naší ško­ly, ale navště­vu­jí je i žáci bla­ten­ských základ­ních škol.

Kroužek motorových vozidel

Vedou­cí kroužku: Vác­lav Fuščič
Mís­to činnosti: Díl­na odbor­né­ho výcvi­ku SOU Blatná
Obsa­ho­vé zamě­ře­ní činnosti: - sezna­mo­vá­ní s nový­mi tech­nic­ký­mi tren­dy v moto­ris­tic­kém odvětví,
- bez­peč­nost jízdy v sil­nič­ním pro­vo­zu (pří­pra­va na jízdu, zása­dy bez­peč­né jízdy),
- zákla­dy údrž­by, oprav a mož­nos­ti pro­ve­de­ní úprav na moto­cy­klu a dal­ších vozidlech,
- reno­va­ce his­to­ric­kých vozi­del (vete­rá­ni),
- vylep­šo­vá­ní a tuning vozi­del – pra­vi­dla, sou­lad s předpisy,
- pora­den­ství v opra­vá­ren­ství moto­ro­vých vozidel,
- prak­tic­ké pro­vá­dě­ní běž­ných oprav na růz­ných typech vozidel.

Strán­ky krouž­ku na facebooku

Elektrotechnický kroužek

Vedou­cí kroužku: Petr Schmid, Jiří Ďurián
Mís­to činnosti: Díl­na elek­tro odbor­né­ho výcvi­ku SOU Blatná
Obsa­ho­vé zamě­ře­ní činnosti: základ­ní zna­los­ti a doved­nos­ti v elektrotechnice:
- Ohmův zákon, Kir­ho­fo­vy záko­ny, ori­en­ta­ce ve schématech
- ori­en­ta­ce v elek­tro­tech­nic­kých součástkách
- měře­ní para­me­t­rů základ­ních sou­čás­tek (rezisto­ry, kon­den­zá­to­ry, dio­dy, atd.)
- měře­ní základ­ních veli­čin (napě­tí, proud, odpor, kapa­ci­ta, atd.)
- výro­ba DPS (ploš­ných spojů)
- sesta­ve­ní a oži­ve­ní jed­no­du­chých obvodů
vyš­ší doved­nos­ti v elektrotechnice:
- sesta­vo­vá­ní a oži­ve­ní slo­ži­těj­ších obvodů
- měře­ní dal­ších veli­čin (frek­ven­ce, prů­běhy stří­da­vých veli­čin, atd.)
- měře­ní para­me­t­rů polo­vo­di­čo­vých sou­čás­tek (tran­zis­to­ry, tyris­to­ry, atd.)
- pro­gra­mo­vá­ní mik­ro­kon­t­ro­le­rů PICAXE
- pro­hlu­bo­vá­ní doved­nos­tí v elek­tro­tech­ni­ce, návrh a stav­ba elek­tric­kých přístrojů

 

Kroužek výpočetní techniky

Vedou­cí kroužku: Ing. Zby­něk Hofman
Mís­to činnosti: PC učeb­na SOU Blatná
Obsa­ho­vé zamě­ře­ní činnosti:  základ­ní zna­los­ti a doved­nos­ti v ovlá­dá­ní PC:
- nasta­ve­ní počí­ta­če a ope­rač­ní­ho systému
- vyu­ží­vá­ní běž­ných a spe­ci­ál­ních programů.
Žáci mají mož­nost vypra­co­vat si osob­ní elek­tro­nic­ké úko­ly (ať zada­né v hodi­nách, tak pro vlast­ní zájmo­vou čin­nost). Vyu­ču­jí­cí je jim k dis­po­zi­ci pro kon­zul­ta­ce, týka­jí­cí se výpo­čet­ní tech­ni­ky. Také se zde žáci nau­čí lépe ovlá­dat počí­tač a pro­cvi­čí si někte­ré pro­gra­my, kte­ré by moh­li ve své pra­xi i osob­ním živo­tě potřebovat.
V nepo­sled­ní řadě mají žáci pří­stup na inter­net a mohou tak roz­ví­jet svo­jí počí­ta­čo­vou a infor­mač­ní gramotnost.

 Top