Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Nabídka pracovního místa

Nabídka pracovního místa

Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná, U Sla­dov­ny 671 hle­dá pra­cov­ní­ka na pozi­ci hlav­ní účet­ní.

Základ­ní kva­li­fi­kač­ní poža­dav­ky:

  • střed­ní vzdě­lá­ní eko­no­mic­ké­ho smě­ru
  • pra­xe v obo­ru a zna­lost účet­nic­tví pří­spěv­ko­vých orga­ni­za­cí výho­dou
  • uži­va­tel­ská zna­lost PC

Pra­cov­ní pod­mín­ky:
Mís­to výko­nu prá­ce: SOU Blat­ná, U Sla­dov­ny 671
Doba pra­cov­ní­ho pomě­ru: na dobu urči­tou s mož­nos­tí pro­dlou­že­ní
Den nástu­pu do zaměst­ná­ní: 20. 8. 2018
Pra­cov­ní doba: jed­no­směn­ná
Plat: dle plat­ných mzdo­vých tari­fů, pla­to­vá tří­da 9

Kon­takt­ní úda­je:
Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná, U Sla­dov­ny 671, 388 16 Blat­ná
ředi­tel ško­ly: Ing. Miroslav Čapek, 608 600 240, capek@soublatna.cz
vedou­cí správ­ní­ho úseku: Jaro­sla­va Havel­ko­vá, 773 444 558, havelkova@soublatna.cz

Nabíd­ky zasí­lej­te na uve­de­nou adre­su poš­tou nebo emai­lem.

Comments are closed.