Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Na trhu práce chybí elektrikáři

Na trhu práce chybí elektrikáři

Na trhu prá­ce v ČR stá­le ros­te poptáv­ka po absol­ven­tech obo­ru elek­tri­kář. Kaž­dý rok zástup­ci vede­ní firem nebo jejich per­so­nál­ních oddě­le­ní ze Stra­ko­nic­ka a oko­lí poptá­va­jí naše absol­ven­ty. Naše ško­la není schop­na uspo­ko­jit tuto poptáv­ku.
Zájem­ci ze základ­ních škol stu­du­jí obor elek­tri­kář stan­dard­ně 3 roky. Exis­tu­je ale i způ­sob, kte­rý dává mla­dým lidem mož­nost roz­ší­řit si vzdě­lá­ní v krat­ší době. Po matu­ri­tě, vyu­če­ní nebo po absol­vo­vá­ní vyš­ších roč­ní­ků střed­ní ško­ly či uči­liš­tě se lze vyu­čit v obo­ru elek­tri­kář 26-51-H/01 za 2 roky. Nastou­pí se do 2. roč­ní­ku. Vše­o­bec­né před­mě­ty absol­vo­va­né v před­cho­zím vzdě­lá­ní mohou být uzná­ny. Pra­xe se vyko­ná­vá ob týden na špič­ko­vě vyba­ve­né elek­tro­díl­ně ško­ly či ve fir­mě. Ve 3. roč­ní­ku spo­leč­ně s výuč­ním lis­tem dosta­ne absol­vent osvěd­če­ní pro prá­ci na elek­tric­kých zaří­ze­ních dle vyhláš­ky č. 50/78 Sb. Dále je mož­nost zís­kat osvěd­če­ní od spe­ci­a­li­zo­va­né fir­my pro mon­táž elek­tro­nic­ké­ho zabez­pe­če­ní objek­tů. Uplat­ně­ní elek­tri­ká­řů je v obo­rech spo­třeb­ní elek­tro­ni­ky, prů­mys­lo­vé auto­ma­ti­za­ce, zabez­pe­čo­va­cí tech­ni­ky nebo prá­ce jako elek­tri­kář a elek­tro­mon­tér do 1 000 V.
Stu­den­ti obo­ru elek­tri­kář na SOU Blat­ná obsa­zu­jí tra­dič­ně před­ní mís­ta v sou­tě­žích pro elek­tro­tech­ni­ky, např. GES CUP http://soublatna.cz/udalosti/soutez-ges-cup-2016, https://www.souepl.cz/index.php/2017/04/26/ges-cup-2017-zije/. V této sou­tě­ži se absol­ven­ti SOU Blat­ná umis­ťu­jí i před mno­hý­mi stu­den­ty elek­tro­tech­nic­kých prů­mys­lo­vých škol.
SOU Blat­ná má výbor­né refe­ren­ce od Úřa­dů prá­ce na Stra­ko­nic­ku a oko­lí.
Bliž­ší infor­ma­ce o mož­nos­tech stu­dia podá­me při osob­ní návštěvě, nebo na info@soublatna.cz, 383 412 320, 383 412 322.


Comments are closed.


Naši partneři - instituce, firmy