Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Jízda zručnosti 2019

Jízda zručnosti 2019

Ve čtvr­tek 25. dub­na 2019 bude naše ško­la pořá­dat již 18. roč­ník sou­tě­že “Jíz­da zruč­nos­ti trak­to­rem s pří­vě­sem”. Sou­těž je urče­na pro žáky země­děl­ských škol a uči­lišť, kte­ří jako sou­část stu­dia zís­ká­va­jí řidič­ský prů­kaz sku­pi­ny T.

Hlav­ní­mi part­ne­ry akce je Země­děl­ský svaz Čes­ké repub­li­ky a Agro­zet a.s. Čes­ké Budě­jo­vi­ce.

V oblast­ním kole pořá­da­ném v Blat­né se kaž­do­roč­ně utká na 30 závod­ní­ků. Čty­ři nej­lep­ší mají mož­nost postou­pit do celo­stát­ní­ho kola.

Comments are closed.


Naši partneři - instituce, firmy