Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Elektrikář - dálkové studium

Elektrikář (DS)

Střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním lis­tem

Kód elek­tri­kář 26-51-H/01
Dál­ko­vé zkrá­ce­né stu­di­um / 2 roky

Infor­ma­ce k zahá­je­ní škol­ní­ho roku

Prv­ní kon­zul­ta­ce dál­ko­vé­ho obo­ru Elek­tri­kář pro­běh­ne v úte­rý 10. 9. 2019 od 14:00 hodin v admi­nis­tra­tiv­ní budo­vě ško­ly.

Účast­ní­kům stu­dia budou na této schůz­ce pře­dá­ny veš­ke­ré infor­ma­ce k prů­bě­hu stu­dia, před­sta­ve­ni vyu­ču­jí­cí i pro­sto­ry ško­ly.

Dal­ší setká­ní budou pro­bí­hat pra­vi­del­ně kaž­dé úte­rý od 14 hodin.

Comments are closed.


Naši partneři - instituce, firmy