Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Dálkové studium

Dálkové studium

ZAHÁJENÍ STUDIA V ZÁŘÍ 2018

Prv­ní setká­ní stu­den­tů obo­ru Vče­lař - dál­ko­vé stu­di­um bude v ter­mí­nu 21. a 22. září 2018.
Zahá­je­ní je v pátek 21. září v 9:00 hodin.

Informace pro studenty dálkového studia oboru Včelař

1. kon­zul­ta­ce 1. roč­ník 21. - 22. 9. 2018

11. kon­zul­ta­ce 2. roč­ník 21. - 22. 9. 2018

Roz­vrh výu­ky 21. - 22. 9. 2018

Žádá­me stu­den­ty dál­ko­vé­ho stu­dia, aby na teo­re­tic­ké výu­ce v učeb­nách ško­ly pou­ží­va­li pře­zův­ky, zejmé­na při nepří­z­ni­vém poča­sí.
K dis­po­zi­ci je šat­na v pří­ze­mí admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy ško­ly.

Moderní včelařvcelař - farmářpsnv