Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Dálkové studium

Dálkové studium

Informace pro studenty dálkového studia oboru Včelař

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V ČERVNU 2018

Obor 41-51-H/02 Vče­lař:
písem­ná zkouš­ka: 7. 6. 2018 od 8:00 hodin
obha­jo­by SOP: 7. 6. 2018 od 13:00 hodin
prak­tic­ká zkouš­ka: 8. 6. 2018 od 7:00 hodin
úst­ní zkouš­ka: 25. 6. 2018 od 7:30 hodin

Har­mo­no­gram stu­dia 2016-2017-2018 (2. roč­ník)
Žádá­me stu­den­ty dál­ko­vé­ho stu­dia, aby na teo­re­tic­ké výu­ce v učeb­nách ško­ly pou­ží­va­li pře­zův­ky, zejmé­na při nepří­z­ni­vém poča­sí.
K dis­po­zi­ci je šat­na v pří­ze­mí admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy ško­ly.

Moderní včelařvcelař - farmářpsnv