PROJEKT DIGITÁLNÍ ROZHLAS DO ŠKOL
V rám­ci pod­po­ry medi­ál­ní gra­mot­nos­ti v Čes­ké repub­li­ce při­pra­vi­la spo­leč­nost RTI cz s.r.o. pro­jekt „Digi­tál­ní roz­hlas do škol“. For­mou před­ná­šek, pre­zen­ta­cí a posle­chem nej­no­věj­ší roz­hla­so­vé plat­for­my DAB+ chce při­blí­žit digi­tál­ní roz­hlas naší budou­cí gene­ra­ci na uči­liš­tích, střed­ních i vyso­kých ško­lách tech­nic­ké­ho typu.
Dal­ší před­náš­ka o digi­tál­ním roz­hla­so­vém vysí­lá­ní se koná ve stře­du 5. pro­sin­ce 2018 na Střed­ním odbor­ném uči­liš­ti v Blat­né. Jak uve­dl pro­voz­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti RTI cz s.r.o. Roman Kro­pá­ček, stu­den­ti zís­ka­jí infor­ma­ce o aktu­ál­ním sta­vu vysí­lá­ní u nás i ve svě­tě, roz­hla­so­vých při­jí­ma­čích, his­to­rii, ale hlav­ně pozna­jí digi­tál­ní roz­hlas po tech­nic­ké strán­ce. Na před­náš­kách jsou k dis­po­zi­ci DAB při­jí­ma­če a kaž­dý si může poslech­nout vysí­lá­ní na vlast­ní uši.
V rám­ci toho­to pro­jek­tu pro­běh­lo již něko­lik před­ná­šek v Pra­ze, Plzni nebo Hrad­ci Krá­lo­vé.
Věřím, že ten­to pro­jekt „Digi­tál­ní roz­hlas do škol“ obo­ha­tí osno­vy kaž­dé ško­ly a při­spě­je k navý­še­ní medi­ál­ní gra­mot­nos­ti naší mlá­de­že, dodal Roman Kro­pá­ček.