Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Adaptační kurz 2017

Adaptační kurz 2017

Na začát­ku škol­ní­ho roku tra­dič­ně pořá­dá Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná adap­tač­ní kurz pro stu­den­ty prv­ních roč­ní­ků učeb­ních obo­rů. Letoš­ní­ho tří­den­ní­ho kur­zu se 18. až 20. 9. 2017 zúčast­ni­la tří­da 1. O, obor Opra­vář země­děl­ských stro­jů. Od 20. do 22. září se zúčast­ni­ly tří­dy 1. A, 1. AE a 1. E, obo­ry Auto­me­cha­nik, Auto­elek­tri­kář a Elek­tri­kář. Již počtvr­té se ten­to kurz pořá­dal na domo­vě mlá­de­že SOU Blat­ná.
Celý člá­nek a foto­ga­le­rie

Comments are closed.


Naši partneři - instituce, firmy