Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Zázemí školy > Autoškola

Autoškola

autoskola-sou-08


Autoškola SOU Blatná zajišťuje výuku žáků školy v souladu se zákonem č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění pozdějších předpisů a v souladu s učebními dokumenty jednotlivých oborů vzdělání.

Učitelé autoškoly:

Emil Havelka
Pavel Bouše

telefon: 383 412 325

Základní výuka a výcvik prováděné pro skupiny řidičského oprávnění:

 • T – traktory a samojízdné pracovní stroje od 17 let věku
 • B – motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče od 18 let věku
 • C – motorová vozidla 3500 kg s maximální přípustnou hmotností nad 3500 kg, to je nákladní automobily s výjimkou motorových vozidel určených pro přepravu osob od 18 let věku

Výcviková vozidla:

Traktor Zetor 7711

Osobní automobil RENAULT MEGANE, ŠKODA FABIA

Nákladní automobil IVECO ML 120E 18

Zajištění výuky a výcviku řidičů u jednotlivých oborů vzdělání:

Obor vzdělání Ročník Skupina
ŘO
Teoretická výuka
[hod.]
Praktický výcvik [hod.]
PV ŘV PV ÚV PV ZP Celkem
Opravář
zemědělských
strojů
2. T 44 21 8 4 33
3. B 36 28 2 4 34
C 38 18 4 4 26
Automechanik
Autoelektrikář
3. B 36 28 2 4 34
C 38 18 4 4 26

Vysvětlivky:
PV – ŘV praktický výcvik v řízení vozidla
PV – ÚV praktický výcvik údržby vozidla
PV – ZP praktický výcvik zdravotnické přípravy

Žáci mohou být zařazeni do řidičského kurzu pouze na základě předložené „Žádosti o řidičské oprávnění“ doložené potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla.

Žáci absolvují teoretickou výuku a praktický výcvik v souladu s učebními plány a školskými vzdělávacími programy zdarma.

Žadatel o řidičské oprávnění se po ukončení výuky a výcviku v autoškole (v závěru školního roku) podrobí zkoušce z odborné způsobilosti řízení motorového vozidla, která se skládá ze zkoušky:

 • a) z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy (test)
 • b) ze znalostí ovládání a údržby vozidla skupiny C
 • c) z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem

Zkoušky provádí zkušební komisař obecního úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Blatná).

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů

Cílem je získání průkazu profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou skupinu
(žáci nezískávají v SOU).

Žáci SOU Blatná mohou řídit nákladní automobil skupiny C (nad 7,5 t) v rámci svého oboru již od 18 let bez profesního průkazu.

Povinnost vlastnit profesní průkaz se nevztahuje na řidiče:

(Zákon č. 374 /2007 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, § 64 odst. 3)

 • a) vozidel, jejichž povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h-1
 • b) vozidel používaných ozbrojenými silami ČR, Policií ČR, Celní správou ČR a zpravodajskými službami ČR
 • c) vozidel Hasičského záchranného sboru ČR a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv
 • d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby
 • e) vozidel ve zkušebním provozu
 • f) vozidel používaných při výcviku podle části třetí a páté zákona č. 247/2000 Sb. a při zkouškách podle části třetí a čtvrté tohoto zákona
 • g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče
 • h) vozidel používaných pro vlastní potřeby
 • i) zemědělských a lesnických traktorů