Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Dokumenty > Zákonné informace

Informace zveřejňované

podle zákona č. 106/1999

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, příspěvková organizace, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

 

1. Název Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
2. Důvod a způsob založení Příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem
Organizace rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci.
Organizace poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Dále poskytuje žákům a studentům ubytování, výchovně vzdělávací činnost, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování a celodenní výchovu. Může provozovat tuto činnost i ve dnech pracovního volna nebo v období školních prázdnin.
3. Organizační struktura ředitel školy:
Ing. Miroslav Čapek, jmenován usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1300/2014/RK-51 ze dne 27. 11. 2014
zástupce ředitele pro odborný výcvik – zástupce statutárního orgánu:
Bc. Stanislav Kučera
zástupce ředitele pro teoretické vyučování
Ing. Arnošt Kabát
vedoucí správního úseku:
Jaroslava Havelková
škola sdružuje:
Střední odborné učiliště    IZO 107830345
Domov mládeže    IZO 110015185
Školní jídelna    IZO 110015193
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Střední odborné učiliště, Blatná
U Sladovny 671
388 16 Blatná
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Střední odborné učiliště, Blatná
U Sladovny 671
388 16 Blatná
4.3 Úřední hodiny Po – Pá 7:00 – 11:00 hodin, 12:00 – 14:00 hodin
V době školních prázdnin je provoz omezen
4.4 Telefonní číslo Ústředna: 383 412 320
Podrobný telefonní seznam zveřejněn na www.soublatna.cz
4.5 Internetové stránky www.soublatna.cz
4.6 Datová schránka vediwt5
4.7 E-mail info@soublatna.cz
4.8 Přijímané datové formáty Elektronickou cestou jsou přijímány dokumenty ve formátech DOC, DOCX, PDF, TXT, XLS, XLSX, JPG, GIF, TIFF.Elektronické dokumenty je možné zaslat datovou schránkou, na kontaktní email, doručit na běžném datovém nosiči (CD, DVD, USB disk) nebo odkazem ke stažení z internetového serveru.
Pokud bude datová zpráva poškozená nebo bude zjištěna přítomnost programu, který by mohl způsobit škodu na informačním systému nebo na informacích, bude tato datová zpráva vrácena s komentářem zpět odesílateli.
5. Bankovní spojení 15534291/0100
6. IČ 00668079
7. DIČ CZ00668079
8. REDIZO 600008754
9. Příjem žádostí a dalších podání Písemně na poštovní adrese
Osobně v sídle školy
Datovou schránkou
10. Opravné prostředky Účastník řízení může podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, proti rozhodnutí ředitele školy o:

 • zamítnutí individuálního vzdělávacího plánu
 • zamítnutí přeřazení žáka do vyššího ročníku
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole
 • nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole
 • zamítnutí přestupu žáka střední školy z jiné střední školy
 • zamítnutí změny oboru vzdělávání
 • zamítnutí přerušení vzdělávání
 • zamítnutí opakování ročníku
 • podmínečné vyloučení žáka
 • vyloučení žáka
 • zamítnutí uznání částečného vzdělání žáka

Odvolací lhůta je upravena v § 83 správního řádu a činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Případem, kdy zvláštní zákon stanoví jinak, je rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke vzdělávání ve střední škole – dle ust. § 60/19 školského zákona je odvolací lhůta 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. u ředitele školy.
Údaje, které má odvolání obsahovat, jsou uvedeny v ust. § 82 správního řádu, jestliže odvolání neobsahuje všechny náležitosti, vyzve ředitel školy k odstranění nedostatků a doplnění odvolání.

O odvolání rozhoduje správní orgán vyššího stupně s výjimkou ust. § 87 správního řádu.

11. Formuláře Formuláře k podání žádostí jsou k dispozici v elektronické podobě na www.soublatna.cz
V papírové podobě k dispozici na podatelně školy
12 Nejdůležitější používané předpisy
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/2005 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • vyhláška č. 416/2004 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
13. Úhrady za poskytování informací vyhledání informací v rozsahu 15 minut práce     50 Kč
pořízení kopie A4 jednostranná                        3 Kč
pořízení kopie A4 oboustranná                         5 Kč
pořízení kopie v elektronické formě na CD           30 Kč za CD
poštovné za odeslání informací                   dle tarifu České pošty

Výroční zpráva o poskytování informací 2016

Výroční zpráva o poskytování informací 2015

Výroční zpráva o poskytování informací 2014