Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Dálkové studium > Včelař

Včelař

Kód oboru 41-51-H/02
dálkové studium / 2 roky

Absolvent získá

Střední vzdělání s výučním listem

Zkrácené studium pro absolventy oborů ukončených maturitní zkouškou nebo výučním listem – dálková forma
Obor je vyučován na základě úzké odborné spolupráce s Pracovní společností nástavkových včelařů CZ, o.s.

Obor je zaměřen na chov včel a na získávání a zpracování včelích produktů. Absolvent pozná anatomii včely medonosné a zákonitosti včelstva jako biologické jednotky. Ovládá obsluhu a rozvoj včelstev v průběhu celého včelařského roku, zásady chovu včelích matek, rozpozná choroby a škůdce včel. Zná provedení včelařských staveb a zařízení. Rozumí metodám získávání, zpracování, skladování, balení a expedice včelích produktů. Ovládá zásady přesunu včelstev pro opylovací činnost v návaznosti na biologii rostlin.
Získané odborné kompetence absolventa:

  • obsluha včelstva v průběhu celého včelařského roku
  • výběr a chov včelích matek
  • identifikace škůdců a choroby včel, prakticky jim předcházet a léčit
  • vedení včelařské evidence související s chovem včel, užitkovostí, rozmnožováním a plemenářskou prací
  • údržba a opravy včelařských zařízení a staveb
  • pěstování včelařsky významných rostlin a návrh na jejich začlenění do krajiny

Absolventi oboru získávají střední odborné vzdělání s výučním listem.
Uplatnění nacházejí při chovu a obsluze včelstev v podnicích zabezpečujících chov včel, při zpracování a expedici včelích produktů a při výrobě včelařských zařízení, u firem, zabývajících se výsadbou a údržbou zeleně a opylovací službou nebo jako soukromý podnikatel – včelařský farmář (soukromý zemědělec).

Vzdělávací oblasti a vzdělávací okruhy

Vzdělávací modul Počet hodin konzultací
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie
 
7
Přírodovědné vzdělávání
Základy biologie a ekologie
7
Aplikovaná technologie
Biologie včely medonosné
Včelí pastva
Odborný výcvik
 
20
10
6
Chov včel
Zootechnika včelařství
Plemenný chov včelích matek
Nemoci a škůdci včel
Stavby a zařízení včelnic
Komerční včelařské provozy
Odborný výcvik
 
28
18
20
12
10
95
Zpracování včelích produktů
Včelí produkty
Zpracování včelích produktů
Marketing v chovu včel
Odborný výcvik
 
19
15
10
40